فراموش نكنيد

هميشه وسايلتان را كه غالباگران هم خريدهايد، گم ميكنيد؟ با اين ايده عالي ديگر هيچ چيز را جانميگذاريد. DeWalt بههمراه كارخانه فورد ابزاري درست كردهاند كه باكمك RFID(تشخيص از راه فركانس راديويي)، بتوانيد وسايل مختلفتان را بهآن بشناسانيد و بعد در صورتي كه چيزي را گم كنيد، به شما هشدار ميدهد.بدين ترتيب از شر گم شدن موبايل، آچار، پيچگوشتي يا حتي وسايل گرانترخود نيز خلاص ميشويد.