نخستين ديسك 2ترابايتي دنياموسسهفناوري ذخيرهسازي هيتاچي هفته گذشته اعلام كرد كه نخستين ديسك سخت2ترابايتي با سرعت 7200دور در دقيقه را عرضه كرده است. اين ديسك سخت كهDeskstar نام دارد، نسل چهارم همنوعان خود را سپري ميكند. سرعت انتقالدادهها در اين ديسك سخت كه 32مگابايت حافظه پنهان دارد، 3گيگابيت برثانيه است.


جان رايدنينگ، رئيس بخش تحقيقات شركت هيتاچي بر پايه همين اختراع خود را پيشرو صنعت ديسكهاي سخت ميداند.

مديريتمصرف برق در اين ديسك سخت از نسل هشتم رگولاتورهاي ولتاژ هيتاچي است وبراساس وات بر گيگابايت، برق هدر رفته بيش از 120وات يا كمتر از وات مصرفنشده است كه در صنعت كامپيوتر بهترين نتيجه به حساب ميآيد. همچنين اينديسكهاي سخت در دسته ديسكهاي سبز قرار ميگيرند.