ماوس تاشوشركت مايكروسافت ماوسي طراحي كرده است كه ميتوان با تا كردن آن، اندازهاش را تا نصف كاهش داد.به اين ترتيب با سليقه افرادي كه عادت به كار با ماوسهاي كوچك يا بزرگ دارند سازگار خواهد بود .