انگشتر ناشنوايان


انگشتري را كه مشاهدهميكنيد مخصوص ناشنوايان طراحي شده است كه در صورت وجود صدا مثل بوق ماشينيا صدا شدن فرد توسط ديگران، مساله را با ايجاد لرزش به فرد اعلام ميكند.

شخص نيز بعد از احساس لرزش با مشاهده ساعت خود ميتواند از نوع صدا آگاهي پيدا كند.