جذب كننده گرما


براي جذب گرماي تراشهها و CPU در رايانه، آلياژهاي مخصوصي استفاده ميشود كه بتواند بسرعت گرما را به خود جذب كند.


آلياژ جديدي براي اين كار تهيه شده است كه با ريختنآب روي آن، پس از چند دور گردش، آب خنك تحويل ميدهد و اين حاكي از قدرتزياد آن در جذب گرماست.