دستكش نوراني


اين يك دستكش معمولي نيست.در ساخت اين دستكش از فيبر نوري استفاده شده است و ميتوان در مواقع لزوماز آن براي روشن كردن نواحي ظريف و متمركز كردن نور در يك نقطه استفادهكرد.