طرح تلفن ويديويي نوكياBMWبا تلفن ويديويي نوكياBMW ملاقات كنيد! با يك نگاه به روشني درمييابيد كه واقعا زيباست، اين طور نيست؟
زماني كه برترين وسيلههاي نقليه را با برترين گوشيهاي موبايل تركيبميكنيد، حاصل همين وسيله خواهد بود. موبايل نوكيا BMW خاصيت بارز و جالبيبه نام <فشار بده تا باز شود> دارد كه مكانيسمي است كه صفحه را 90درجه ميچرخاند.
دكمه را فشار دهيد تا موبايلتان به يك هندي كم مبدل شود. البته اين گوشيهنوز تنها يك طرح است و اينكه آيا عملي شود يا نه، به مسوولان شركت نوكيابستگي دارد.