دوربيني با عدسي مايعدانشمندان درحال توليد نوع جديدي از عدسي دوربين براي تلفنهاي همراه هستند كه ازقطرات آب ساخته شده و در لزرش و امواج صوتي بالا قادر به گرفتن عكس است.اين دوربينها كه از تركيب ميكروسكوپ و ذرهبين ساخته ميشوند و حالتارتعاشي و لرزيدن و تكان را دارند، هنگامي كه در معرض امواج صوتي بافركانس بالا و حركت قرار ميگيرند، قادر به گرفتن تصوير هستند. تناوب وشدت حركت، زوم عدسي روي تصوير مورد نظر را بههم نميزند و اين دوربينقادر است در هر ثانيه 250 عكس بگيرد.


نرمافزار اين نوع دوربين بهگونهاي طراحي شده كهقادر است در هر ثانيه حدود 100 هزار بار تصاوير را بررسي كرده و بخشهايتيره و لكههاي تصاوير را حذف كند. اين عدسيها ارزان قيمت و سبكوزنهستند و براي نسل بعدي گوشيهاي دوربين دار و روباتهاي بسيار كوچك كهبهمنظور جاسوسي ساخته ميشوند، طراحي شده است و ارتشها نيز ميتوانند ازاين ابزاراستفاده كند.

بر اساس اين گزارش، اينگونه عدسيهاي مايع در محصولات شركتهايي چون شركتسيكو و Varioptic ديده ميشود كه تنها اختلاف اينها با عدسيهاي جديدداشتن ولتاژ ثابت براي باقي ماندن سطح عدسيها به شكل متمركز است.