موتور سيكلت پوشيدني
اينموتور سيكلت را كه توسط شركت Yamaha طراحي شده است، ميتوان همانند يك كتپوشيد! حركت اين موتور، با استفاده از 36 ماهيچه حساس بادي از طرز حركتبدن راننده آن تعيين ميشود.
انعطافپذيري و سرعت اين موتور سيكلت از انواع معمول بيشتر و به نظر ميآيد كه خطرات آن نيز بيشتر باشد.