مدار كششپذير
محققاندانشگاه توكيو نوعي مدار الكترونيكي انعطافپذير و قابل كشش طراحيكردهاند كه ميتواند تا 7/1 برابر كش بيايد بدون اينكه تغييري دركاركرد و كارايي آن صورت گيرد.
اين مدار از نوعي پليمر جديد كربنساخته شده است كه خاصيت رسانايي و كششپذيري دارد. اين ماده قادراست جريانالكتريكي را تا 500 برابر بهتر از محصولات مشابه هدايت كند.