راديو در شير آبايندستگاه واقعا يك شيرآب نيست و تنها شبيه آن است. اين دستگاه در حقيقيت يكراديوي FM است كه با چرخيدن گردونه به جاي آب از آن صدا و موسيقي خارجميشود.
ضمن آنكه با فشردن دكمههاي روي آن به اولين ايستگاه راديوييمعتبر پرش ميكند. اين وسيله با قيمت 13 دلار براي افرادي طراحي شده استكه مايلند در حمام نيز به راديو گوش بدهند.