پيانوي تاشو
افراديكه با رايانه به امور آهنگسازي ميپردازند براي اين كار دستگاههايگرانقيمتي تهيه ميكنند، اما اگر آهنگسازي صرفا با رايانه و با استفادهاز نرمافزارهاي قدرتمند مخصوص اين كار باشد، دستگاه ارزانقيمتي ماننداين پيانوي تاشو كه به USB متصل ميشود، ميتواند بهترين گزينه براي اينافراد باشد.
اين پيانو 4 اكتاو دارد و به طور درون ساخته، 135 نوعصدا براي آن در نظر گرفته شده است كه با نرمافزارهاي بخصوص، اين تعدادقابل افزايش است.