كنسول دستي جديد سوني
پياسپي3000
درنمايشگاه لايپزيگ امسال، سوني كنسول دستي جديد خودش را معرفي كرد كه 3000PSP نام دارد. سومين نسل ازPSP دچار تغييرات ظاهري و باطني زيادي شده وتصميم گرفتيم كه اين شماره را به معرفي خصوصيات مدل 3000 اختصاص بدهيم.چند هفته پيش از تاييد شدن رسمي اين خبر، تصاويري از مدل جديدPSP درانجمنها و سايتهاي اينترنتي پخش شده بود و كمابيش همه از خصوصيات ظاهريPSP جديد خبر داشتند.

مدل 3000 از همان فرمويرهاي قبلي استفادهميكند و همان بازيهايي را اجرا ميكند كه مدلهاي چاق و لاغر قديمي اجراميكنند. هيچ كدك ويديويي جديدي هم به آن اضافه نشده و امكانات فرمويري ونرمافزاري دقيقا مشابه با مدلهاي قبلي هستند. بخش بزرگي از تغييرات بازهم مربوط به صفحه نمايش اين كنسول دستي هستند.

صفحه نمايش هماناندازه و رزولوشن قبلي را دارد، اما گستره رنگ آن حالا بهبود بيشتري پيداكرده است. به اين معنا كه حالا با صفحه نمايش PSP جديد ميتوانيد رنگهايمتنوعتري را ببينيد. همچنين نسبت كنتراست LCDهاي جديد پنج برابر بيشتراز قبل است. زمان پاسخگويي صفحه نمايش هم 2 برابر سريعتر شده و ديگر دربازيهاي اكشن، كه حركت دوربين سريعي دارند، صفحه مات نميشود. تفاوترنگها و شفافيت صحفه نمايش3000PSP در مقايسه پهلوبهپهلو با مدلهاي قبلبسيار مشهود است. سايتهاي زيادي بين دو مدل PSP مقايسه تصويري انجامدادهاند و در همه نتايج، كيفيت رنگ و شفافيت صفحه نمايش مدل 3000 بسياربهتر از قبل بوده است.

همچنين صفحه نمايش از فناوري ضدانعكاسيبهبود يافتهاي استفاده ميكند كه به شما اجازه ميدهد زير نور هم بتوانيدبازي كنيد. البته آزمايشها نشان ميدهند هنوز تحت نور شديد (به خصوص نورآفتاب) صفحه نمايش PSP غيرقابل استفاده ميشود اما نور اتاق ديگر كمترباعث آزار شما خواهد شد. ابتدا اعلام شد وجود گستره رنگي وسيعتر وكنتراست بالاتر توان بيشتري را ميطلبد و عمر باتري PSPهاي 3000 حدودبيست دقيقه كمتر از قبل خواهد بود. اما هفته بعد در وبلاگ رسمي سوني اعلامشد كه اين مشكل برطرف شده و عمر باتري مدل جديد كوچكترين تفاوتي با عمرباتري مدل 2000 نخواهد داشت.

اضافه شدن ميكروفن داخلي به PSP ديگرتغيير مهم مدل 3000 است. ميكروفن در كنار دكمههاي زياد و كم كردن حجم صداقرار گرفته و كاربران ميتوانند با كمك نسخه Skype كه در مدل 3000 وجوددارد، مكالمات تلفني انجام بدهند. اما به جز اضافه شدن ميكروفن، در ظاهرPSPتغيير ديگري مشاهده نميشود.

دكمهها كماكان سر جاي خودشانهستند و خروجيهاي صدا مانند مدل 2000 در بخش بالايي صفحه نمايش تعبيهشدهاند. مدلهاي سفيد و نقرهاي از يك لايه پوششي جديد استفاده ميكنندتا ديگر اثر انگشت هر كسي كهPSP شما را لمس ميكند، بهعنوان يادگاري رويآن باقي نماند. لبهها در اطراف PSP انحناي بيشتري پيدا كرده و از حالتنوكتيز درآمدهاند.

فرم مدل 3000 هم تغييرات جزيي دارد. در منويتنظيمات رنگي، بخشي به نام Color Space وجود دارد كه در دو حالت Normal وWide قابل تنظيم است. حالتNormal از دقت رنگ مدل 2000 استفاده ميكند درحاليكه حالت Wide قدرتهاي تفكيك رنگ جديد مدل 3000 را فعال ميسازد.قابليت جديد ديگر مدل 3000، افزودهشدن گزينه اتصال USBخودكار است. يعنيبهمحض وصل شدن سيم USB ، كنسول به حالت اتصال USB ميرود و احتياجي بهفعال كردن دستي آن نيست. تغيير نهايي در مورد گزينه كاهش نويز در هنگامدادن خروجي تصويري به تلويزيون است.

همه وسايل جانبيPSP هايقديمي براي مدل 3000 قابل استفاده هستند. اما سوني گفته شايد شارژكنندههاي مدل 3000 نتواند باتري مدلهاي قديمي را شارژ كند. كابلهايخروجي تصوير همان كابلهاي مدل 2000 هستند با اين تفاوت كه حالا براي بازيكردن PSPبا تلويزيون، ميتوانيد يك PSPمدل 3000 بگيريد نه يك تلويزيون.

HD مدل 3000 قابليت دادن خروجي بازي روي تلويزيونهاي فاقد اسكن P را همدارد. مدل 0003 PSP در 14 اكتبر (23 مهر ماه) به بازار ميآيد.