رايانههاي بالشي
كارشناساناز ساخت نسل جديد رايانههاي قابل حمل و رايانههاي روميزي خبر داده اندكه ميتواند مزاياي فراواني براي كارمندان و افرادي كه هنگام شب كارميكنند، داشته باشد.اين رايانهها توسط "هفستين جوليوسان" طراحي شده است.
در مدل روميزي اين رايانهها، كيس داخل يك بالش نرم قرار دارد تا كاربرهنگام خستگي بتواند روي آن استراحت كند. در مدل قابل حمل اين رايانهها،دستگاه داخل يك بالش نرم قرار ميگيرد و در آن بسته ميشود تا كاربر ازخوابيدن روي اين بالش احساس آرامش كند.برخي كارشناسان ميگويند اين اقدامباعث خواهد شد تا احتمال سرقت رايانه هنگام خوابيدن كاربران براي هميشه ازبين برود.

شركت توليدكننده اين بالشهاي رايانهاي كه Napbook نامگرفته است، اعلام كرده كه از اواخر هفته جاري، محصول جديد خود را واردبازارهاي جهاني خواهد كرد. در اين ميان هنوز قيمت مشخصي براي اين بالشهاكه در رنگهاي مختلف و متنوع ساخته شده اند، اعلام نشده است.