شايد شما جزء مردهاي رمانتيک نباشيد ،( من هم زیاد نيستم).لازم نيست که هر روز براي همسرتان نامه هاي عاشقانه بنويسيد، يا دسته گلبفرستيد. کارهاي کوچکي هستند که با انجام آنها مي توانيد تغييرات بزرگيايجاد کنيد.
او از شما انتظار دارد تا دوستش باشيد.
امابه راستي، دوست يک خانم بودن چه معنايي دارد؟ درست مانند يک دوست آقا،بايد يک سري وجوه اشتراک با هم داشته باشيد. دقت کنيد که گفتم يک سريمشترکات، نه اينکه عيناً شبيه به هم باشيد.

هيچ دو نفري وجود نداندکه شبيه به هم آفريده شده باشند. هميشه چيزهايي وجود دارد که شما دوستداريد، اما خانم دوست ندارد، و يا بالعکس. اين امر کاملاً طبيعي است. تازماني که به اندازه کافي ميان شما دو نفر وجوه اشتراک داشته باشد،ميتوانيد خوشحال باشيد و از زندگي لذت ببريد.

گاهي اوقات بايد تحملکنيد و کاري که اصلاً دوست نمي داريد را انجام دهيد. در مواقع ديگر نيزبايد به او اجازه دهيد تا برخي از کارها را خودش به تنهايي انجام دهد. درمقابل او نيز بايد يک چنين رفتارهايي را در قبال شما انجام دهد.

زمانيکهبه شما گفت مي توانيد بدون حضور او در برنامه خاصي شرکت کنيد و موافقت خودرا با اين امر اعلام کرد، مي توانيد به راحتي حرف او را باور کنيد. اگريکي از دوستان مذکر شما علاقه اي به همراهي شما در برنامه خاصي نداشتهباشد، شما مطمئناً از دست او ناراحت و يا عصباني نمي شويد. اين امر درمورد همسرتان نيز بايد صدق کند.

بد نيست هر چند وقت يکبار بادوستانتان بيرون برويد، اما بهتر است که بيشتر وقت خود را با او بگذرانيد.زمانيکه مشغول انجام دادن کاري هستيد، مي توانيد از او درخواست کنيد تاشما را همراهي کند. به هر حال او دوست شماست؛ فراموش که نکرديد؟


از شما انتظار دارد تا با او ارتباط برقرار کنيد.

اينقانون طبيعت است که وقتي آقايون در مورد مشکلات خود با ديگران صحبتميکنند، به راستي دنبال راه حلي براي رفع آن هستند، اما اين امر در خانمها کاملاً متفاوت است.

آنها به اين دليل در موردمشکلات خود با شما صحبت مي کنند تا توانسته باشند به نوعي احساسات خود راتخليه نمايند. خانم ها اغلب در چنين مواقعي به دنبال راه حل نمي گردند.آنها فقط به اين خاطر در مورد مشکلات خود با شما صحبت مي کنند که بهتربتوانند مسائل را تجزيه و تحليل نمايند.

تا زمانيکه او از شما راهحل نخواسته، هيچ پيشنهادي در اين زمينه مطرح نکنيد. فقط گوش کنيد و اجازهدهيد گفتگو ادامه پيدا کند. اگر او از شما نصيحت بخواهد، خودش بعداً دراين مورد از شما سؤال خواهد کرد.

هنوز هم برخي از مردها هستند کهتصور مي کنند نظر خانم ها ارزشي ندارد. اگر شما جزء اين دسته از آقايونهستيد با عرض پوزش بايد بگويم که همين حالا بايد ديدگاه خود را تغيير دهيد!

خانمها از هوش و ذکاوت بالايي برخوردار بوده و داراي توانايي هاي بيشماريهستند و شما نيز ملزم هستيد که به نظرها و عقايدشان احترام بگذاريد. البتهمنظور ما اين نيست که شما در همه حال بايد با عقايد و پيشنهاد هاي آنهاموافق باشيد، بلکه او نيز همانند شما حق نظردهي دارد.

سعي کنيدهميشه در مورد مسائل مختلف از او نظر خواهي کنيد و وقايع زندگي خود را بااو در ميان بگذاريد. به حرف هاي او گوش کنيد و در عين حال زمانيکه برايخودش مشکلي به وجود آمد ، با تمام وجود پشتيباني و حمايت خود را نشان دهيد.

زمانيکهمن مي گويم: "گوش کنيد" منظورم اين است که به حرف هايش توجه کنيد. اودقيقاً تمام احساساتش را با شما در ميان مي گذارد و از اين طريق مي توانيددريابيد که آيا مي توانيد دوست خوبي براي او باقي بمانيد!

اگر آقايون ياد مي گرفتند که چگونه مي توانند کارهاي کوچک را انجام دهند، ديگر لازم نبود دست به کارهاي بزرگ بزنند!
و از شما توجه و احترام مي خواهد.

شايد شما جزء مردهاي رمانتيک نباشيد،(من هم زیاد نيستم).لازمنيست که هر روز براي خانم نامه هاي عاشقانه بنويسيد، يا دسته گل بفرستيد.کارهاي کوچکي هستند که با انجام آنها مي توانيد تغييرات بزرگي ايجاد کنيد.

مثلاً از او بخواهيد تا با شما بيرون بيايد، از محل کار خود با او تماس بگيريد، و حالش را بپرسيد.

در اين قسمت نقل قولي از يکي از دوستانم را مي خوانيد....

"خانمها کارهاي کوچک بسيار زيادي انجام مي دهند، اما آقايون ترجيح مي دهند فقطيک کار بزرگ انجام دهند. خانم ها تمام کارهاي کوچک را جدا از هم و با ارزشيکسان در نظر مي گيرند؛ اين در حالي است که آقايون احساس مي کنند يک کاربزرگ، جاي همه کارهاي کوچک را مي گيرد!"

متوجه شديد؛ اين راز بزرگياست....اگر آقايون ياد مي گرفتند که چگونه مي توانند کارهاي کوچک را انجامدهند، ديگر لازم نبود دست به کارهاي بزرگ بزنند!

اجازه دهيدهمسرتان درک کند که دوستش مي داريد. بايد به اندازه کافي کارهاي رمانتيکبرايش انجام دهيد؛ و در هر حال با رفتار خود به او ثابت کنيد که دوستشداريد.

تنها چيزي که او مي خواهد اين است که به او نشان دهيد دوستشداريد و برايش ارزش و احترام قائل هستيد. فکر نمي کنم اين کار سختي باشد،اينطور نيست؟

منبع:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]