رباتهاي صنعتي شش محوره در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان راه اندازي شد

خبرگزاري جمهوري اسلامي

اصفهان-شركت هوشمند صنعت اسپادان از واحدهاي دانش بنيان مستقر در مركز رشدفناوري اطلاعات و ارتباطات شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان موفق به راهاندازي رباتهاي صنعتي شش محوره شد.

به گزارش روز شنبه ايرنا بهنقل از روابط عمومي شهرك علمي وتحقيقاتي استان اصفهان ،مدير عامل شركتهوشمند صنعت اسپادان در خصوص اين ربات ها گفت: يكي از ابزارهاي پيشرفتهاتوماسيون صنعتي، رباتهاي صنعتي شش محوره است كه داراي پيچيدگي ساختارنرم افزاري و مكانيكي ميباشد.

فرهنگ بيدرام افزود: با توجه بهنياز توليدكنندگان خودرو، قطعه سازان، صنايع غذايي و بسياري از صنايعديگر، اين شركت به فن آوري كاربري، برنامه نويسي و تعميرات الكترونيكي ومكانيكي اين رباتها دست يافت.

وي تصريح كرد: درمرحله بعدي اينواحد فناوري با توجه به مشكلات اقتصادي كشورهاي اروپايي و آمريكايي، اقدامبه خريد رباتهاي صنعتي اين شركت ها نمود.

وي افزود: اين واحدفناوري با تغيير كاربري اين رباتها توانست اين سيستم ها را به سيستمهاييمتناسب با طراحي و تكنولوژي داخلي تبديل كند.

وي از مهمترينويژگيهاي رباتهاي شش محوره تغيير يافته را در مقايسه با نمونههاي خارجيهزينههاي بسيار كم و عدم نياز به صرف هزينههاي كلان براي خدمات فني ومهندسي رباتهاي خارجي عنوان كرد.

بيدرام اظهار داشت: بينيازنمودن توليدكنندگان داخلي از شركتهاي اروپايي براي خدمات فني و مهندسي،ايجاد توجيه اقتصادي براي استفاده از اين سيستمها در داخل كشور و رقابتيشدن محصولات توليدكنندگان داخلي از ديگر امتيازات تغيير كاربري رباتهايصنعتي شش محوره است.

شركت هوشمند صنعت اسپادان در سال ۱۳۸۶ در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان استقرار يافته است.