«جشن مهرگان» در دانشگاه تهران برگزار شد
محمد ميرشكرايي:
متأسفانه جشن مهرگان به فراموشي سپرده شده است


دبيرانجمن افراز از مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواست، جريان ثبتپروندههاي جشنهاي تيرگان، اسفندگان، مهرگان و ديگر شادروزهاي ايراني راتسريع بخشند.
سفرهي مهرگان

بهگزارش خبرنگار بخش ايرانشناسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نيلوفرپرزيوند در جشني كه روز گذشته (دوشنبه، ٢٠ مهرماه) براي گراميداشت«مهرگان» از سوي انجمن يادشده در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: از سازمانميراث فرهنگي و گردشگري ميخواهيم براي ثبت جهاني آيينهاي جشنهاي ايرانيدر كنوانسيون ميراث معنوي يونسكو اقدام كنند.

همچنين رييس پيشينپژوهشكدهي مردمشناسي با حضور در اين جشن، دربارهي جشن مهرگان گفت: اينجشن جزو آيينها و جشنهاي ماهانه، فصلي و سالانهي ايراني بهشمار ميآيد.

محمدميرشكرايي توضيح داد: از آنجايي كه زرتشيان براي هرروز در ماه ناميانتخاب ميكردند و زماني كه نام آن روز با نام ماه يكي ميشد، جشنميگرفتند، بنايراين روز مهر از ماه مهر، جشن ماهانهي مهرگان است.

اودر ادامه بيان كرد: جشن مهرگان بهدليل اينكه در آغاز يك فصل جشن گرفتهميشود، جزو جشنهاي فصلي است و مانند جشن نوروز، يلدا و تيرگان ازجشنهاي فصلي ايرانيان بهشمار ميآيد.

اين پيشكسوت مردمشناسيبيان كرد: مهرگان جشن سالانهي ايرانيان نيز بوده است. نوروز جشن سالانهيآغاز نيمسال اول و مهرگان جشن سالانهي آغاز نيمسال دوم بوده است كهمتأسفانه امروزه جشن نيمسال دوم به فراموشي سپرده شده است.

ميرشكراييدربارهي سفرهي جشن مهرگان هم گفت: در اين سفره از رنگهاي سرخ، صورتي وارغواني استفاده ميشود؛ چون انوار پيش از طلوع آفتاب، سرخرنگ هستند و دراين سفره، انار، سيب و نوشابهي قرمزرنگ كه پيش از اسلام شراب بوده و پساز اسلام، سركه شيره ميشود، قرار داشته است.

او همچنين توضيحداد: جشن مهرگان در گذشته مانند جشن نوروز بازار داشته است؛ يعني برايخريد لوازم مورد نياز اين جشن، همهي مردم به دنبال خريد بودند و بازاررونق پيدا ميكرد. در جشن مهرگان مانند جشن نوروز كه بازار نوروزي داريم،بازار مهرگاني داشتيم كه متأسفانه امروزه به فراموشي سپرده شده است.

ميرشكراييدربارهي جنبهي مناسبتي جشن مهرگان گفت: اسطورهي اين جشن مربوط به قيامكاوهي آهنگر عليه ضحاك ماردوش است و در اسطورهها نخستين شاهنشاهي كهتمام جهان را زير پوشش ميگيرد، فريدون است كه در جشن مهرگان به سلطنتميرسد. بهعلاوه، اسطورهي كاوهي آهنگر در ميان مردم زواره و ديگر شهرهاهنوز وجود دارد.

او دربارهي ويژگيهاي جشن مهرگان گفت: قربانيگاو و اگر نشد، چيزهاي ديگر، از مهمترين ويژگيهاي جشن مهرگان در ايرانبوده كه اكنون نيز در برخي نقاط كشور ديده ميشود و بعد تاريخي دارد كه ازدورهي اشكانيان باقي مانده است.

محمد ميرشكرايي كه مسؤول تهيهيپروندهي نوروز براي ثبت در كنوانسيون ميراث ناملموس يونسكو بود، ثبت اينجشن بزرگ و تاريخي ايران را در فهرست جهاني يونسكو به مردم ايران تبريكگفت.

او در پايان، اين شعر مسعود سعد سلمان را خواند: روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان / مهر بيافزاي نگار ماهچهر مهربان.

شروين وكيلي نيز دربارهي جشن مهرگان گفت: مهرگان بعد از آبانيشت كهنترين جشن ايران است.

اين باستانشناس افزود: مهرايزد نگهبان عهد و پيمان است و در زبان روسي نيز واژهي مهر به معناي پيمان و صلح وجود دارد.

جشن مهرگان با اجراي تئاتر ضحاك با كارگرداني اصغر موسوي طبري همراه بود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]