پس از اينكهاز دو همسر قبلي ام جدا شدم باز هم درمقابل اصرارهاي خانواده ام دوبارديگر نيز ازدواج كردم و اكنون در ازدواج چهارم هم به خاطر اخلاق بد همسرمبه دادگاه آمدم و با بخشش مهريه 100 سكه ي بهار آزادي دادخواست طلاق دادمو ديگر قصد ندارم تا آخر عمرم ازدواج كنم.

دختر 23 ساله كهبا همسر چهارمش نيز دچار اختلاف شده بود صبح امروز براي پايان دادن بهزندگي چهارمش به دادگاه خانواده مراجعه كرد و به قاضي دادگاه گفت كه ديگرقصد ندارد تا آخر عمرش ازدواج كند.به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران از مجتمع قضايي ونك، دختر 23 ساله در حالي كه كه ازبيماري سرطان رنج مي برد در دادگاه خانواده قاضي خواست به پرونده اشرسيدگي و تكليف زندگي چهارمش را مشخص كند.

سحر با اظهار اينكه دراوج جواني گرفتار سختي هاي روزگار شده است گفت 19 ساله بودم كه به اصرارخانواده ام و به دليل اينكه تمام دختران بستگانم در سنين پايين ازدواجكرده بودند با اولين خواستگارم كه فردي بيكار بود زندگي مشتركم را آغازكردم اما پس از مدتي به دليل اينكه نمي توانستم با بيكاري و بي مسئوليتيهمسرم كنار بيايم از وي طلاق گرفتم كه پس از مدتي خانواده ام مرا مجبور بهازدواج با فرد ديگري كردند كه پس از ازدواج متوجه شدم وي معتاد به شيشهاست و دائم مرا مورد ضرب و جرح قرار مي داد.

وي اظهار داشت: پس ازاينكه از دو همسر قبلي ام جدا شدم باز هم درمقابل اصرارهاي خانواده امدوبار ديگر نيز ازدواج كردم و اكنون در ازدواج چهارم هم به خاطر اخلاق بدهمسرم به دادگاه آمدم و با بخشش مهريه 100 سكه ي بهار آزادي دادخواست طلاقدادم و ديگر قصد ندارم تا آخر عمرم ازدواج كنم.

گفتني است، قاضي شعبه پس از ثبت اظهارات زن جوان رسيدگي به پرونده وي را با اخذ تصميمات مقتضي به جلسه ديگر موكول كرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]