یاسوج -خبرگزاری مهر: اثر باستانی "بلاد شاپور" یا شهر قدیمی دهدشت متعلق بهدوران ساسانی در کهگیلویه و بویراحمد به مکانی برای استعمال موادمخدر وچرای دام بدل شده است که برای حفظ این اثر با ارزش و رونق گردشگری در اینمنطقه باید تدابیری از سوی مسئولان امر اتخاذ شود.

به گزارشخبرنگار مهردر یاسوج، شهر قدیمی دهدشت بر اساس دست نوشته های تاریخی،"بلاد شاپور" نام داشت و توسط شاپور اول ساسانی، فرزند اردشیر اول ایجادشده و بر اساس فارسنامه ناصری این شهر باستانی زمانی یک شهر بزرگ بودهاست.

این شهر حدود دو هزار خانه، مسجد، حمام و کاروانسرا داشت کهبسیاری از این آثار هنوز برجای مانده است. بلاد شاپور در اواخر دوره صفویهبه خاطر عدم امنیت در راه های بازرگانی آن صدماتی دیده و در زمان هرج ومرج دوره زندیه غارت و ویران شد.

اینشهر باستانی از معماری خاصی بر خوردار است و آثار زیبایی از قبیل آبانبار، امامزاده ها، ارگ حکومتی و برج و باروها در آن مشخص است که توجهمحققین و صاحب نظران آثار تاریخی را به خود جلب کرده است.

مصالح به کار برده شده در این بناها از نوع گچ ساروج، آهک، لاشه و تنها در سقف گنبدی حمام آن آجر به کار رفته است.

مرگ معتادان جوان تن بلاد شاپور را می لرزاند

امامکانی که می توانست با جذب گردشگران داخلی و خارجی صنعت توریسم این شهر رارونق بخشد و به افزایش سطح درآمد مردم کمک کند، اکنون به مکانی امن و بیخطر برای معتادین پر خطر و نقطه ای کور و هراس انگیز برای شهروندانی بدلشده که شاید آرزو کنند هرگز این میراث کهن و نشان تمدن را نداشتند که اینکبه دلیل بی توجهی مسئولان به جای هویت بخشی بستری برای هویت سوزی و زوالجوانان این شهر شده است.

شاید آن روز که شاپور ساسانی بنای این شهررا نهاد تا آبادانی را به مردمانش هدیه دهد، هیچگاه گمان نمی برد که روزیبه جای زندگی، مرگ در آن سکنی گزیند و بوی تلخ نیستی در کوچه پس کوچه هایآن به مشام برسد.

بویتلخی که به کوچه های شهر جدید دهدشت نیز می رسد تا باز خبر دهد که زیر سقفبناهای هزار ساله بلاد شاپور، جوانی دیگر از مصرف افیونهای دنیای مدرنمرده است، مرگ سردی که تن بلاد شاپور را همچون مردمان این دیار می لرزاند.

تاکنون جنازه بیش از 30 معتاد از این مکان باستانی جمع آوری شده است

یکیاز فعالین فرهنگی این شهر گفت: تاکنون جنازه بیش از 30 معتاد را از اینمنطقه باستانی جمع آوری کرده اند که بر اثر استعمال مواد مخدر جان سپردهاند.

اکبر آیین در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: شهرتاریخی بلاد شاپور که قدمتی بیش از هزار و 500 سال دارد، اکنون محلگردهمایی معتادان این شهر شده است.

وی تصریح کرد: اگر هر روز بهاین منطقه تاریخی بروید معتادان پرخطری را می بینید که یا آنجا خواب هستندیا مشغول استعمال مواد مخدر هستند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمعتادانی که جا و مکان ندارند و یا بر اثر اعتیاد دیگر توان حرکت ندارند،آنجا ساکن هستند و بیشترین چیزی که در محوطه آنجا جلب نظر می کند، سرنگ،آمپول و سایر ابزار استعمال مواد مخدر است.

آیین یادآور شد: حضورمعتادان در این مکان علاوه بر تخریب این اثر باستانی، آن را تبدیل بهزباله دانی از وسایل تزریق مواد مخدر کرده است که بوی تعفن از آن بلند میشود.

وی اظهار داشت: همچنین در این بافت تاریخی امامزاده ای قراردارد که تا چند سال پیش زائران فراوانی به آنجا می رفتند اما در حال حاضردرب امامزاده بسته شده و مردم به خاطر ترس از معتادین به این زیارتگاه نمیآیند.

آیین بیان داشت: هم اکنون هیچ توریستی به خاطر نبود امنیت از این مکان تاریخی دیدن نمی کند.


رژه روزانه احشام در کوچه پس کوچه های بلاد شاپور


یکیدیگر از فعالین فرهنگی این شهر نیز گفت: باتوجه به اینکه بافت ساختمانهایاین شهر تاریخی از سنگ و گچ تشکیل شده است، طی سالهای گذشته برخی از افراداقدام به تخریب این بناها می کردند و مصالح ساختمانی آن را برای ساخت خانهمورد استفاده قرار می دادند.

ماشاءاللهافسر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول بیست سال گذشته عده ایکه دارای خانه و جا و مکان نبوده اند در بخشی از این محل سکونت کرده اند وبه همین دلیل بخشی از بافت تاریخی ویران شده است.

وی بیان داشت:برخی از افرادی که در حاشیه این منطقه زندگی می کنند نیز از ابنای شهرتاریخی بلاد شاپور دهدشت برای نگهداری احشام خود استفاده می کنند و یااحشام خود را برای چرا به این منطقه می آورند.

افسر یادآور شد:میراث فرهنگی استان هم اکنون تنها ابنیه کاروانسرای شهر قدیمی را موردحفاظت و مرمت قرار داده و سایر ابنیه در حال نابودی است.

وی یکی ازدلایل تخریب این بناهای تاریخی را نبود اداره میراث فرهنگی در این شهرستانو عدم حفاظت از این منطقه عنوان کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از ورودمعتادان و احشام به این مکان، باید اطراف این منطقه تاریخی حصار کشی شود ومحدوده آن از تعرض افراد مصون بماند.

اما در حالیکه اعتیاد گریبانبلاد شاپور و جوانان دهدشت را گرفته تا هویت دیرینه را از آنان بگیرد وداغ بر دل تاریخ و مادران کوه گیلویه بگذارد، مسئولان سازمان میراث فرهنگیاستان به دلیل آنچه دستور اکید سازمان میراث فرهنگی کشور عنوان کردند،حاضر به پاسخگویی به خبرنگار مهر نشدند.

شایستهبود مسئولان میراث فرهنگی کشور به خبرنگاران مهر نه به عنوان یک منتقدبدبین بلکه به عنوان چشمهای بیداری نگاه می کردند که نگران از بین رفتناین هویت جمعی هستند.

چرا که میراث فرهنگی سند هویت و شناسنامه یک ملت است، شناسنامه ای که اگر گم شد دیگر به جای آن المثنی صادر نمی شود.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]