بازداشت فیزیکدان سرن به جرم رابطه با القاعده


پلیس فرانسه فیزیکدانی 32 ساله و فرانسوی که با پروژه LHC سرن همکاری داشته است را به جرم ارتباط با القاعده بازداشت کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر، مقاماتفرانسوی فیزیکدانی را به جرم ارتباط با گروه القاعده دستگیر کرده اند. اینفیزیکدان 32 ساله که در شهر وینه فرانسه بازداشت شده است با سازمانتحقیقات اتمی اروپا - سرن - سازمانی که پروژه عظیم برخورد دهنده بزرگهادرون را در دست دارد نیز همکاری و ارتباط داشته است.

سرن امیدواراست طی آزمایشی که در برخورد دهنده بزرگ هادرون انجام خواهد داد بتوانداطلاعات بیشتری درباره طبیعت ماده و ناشناخته های جهان هستی به دست آورد.

پلیسفرانسه معتقد است فیزیکدان بازداشت شده با افرادی در ارتباط بوده است کهبه گونه ای با گروه القاعده رابطه داشته اند و از طریق رد و بدل کردن نامهدر اینترنت در تلاش برای طرح نقشه ای برای حمله به فرانسه بوده اند.

جیمزگیلیز سخنگوی سرن تایید کرده است فیزیکدانی که توسط پلیس فرانسه بازداشتشده است یکی از کاربران تجهیزات و اطلاعات سرن بوده است. گیلیز اعلام کردهاست مرد بازداشت شده عضو گروه همکاران برنامه تحقیقاتی LHC - آزمایشی بهمنظور بازسازی دقایق پس از وقوع انفجار بزرگ - بوده است.

بر اساسگزارش بی بی سی، با این حال گیلیز اطمینان داده است که اطلاعاتی که وی بهآنها دسترسی داشته است اطلاعاتی بوده که در اختیار عموم قرار داشته و اینفیزیکدان به هیچ وجه به اطلاعات سری این سازمان دسترسی نداشته است.