ماه بامداد فردا به ملاقات مریخی میرود
رئیسانجمن نجوم اهواز از مقارنه ماه و مریخ خبر داد و گفت: دوشنبه شب پدیدهمقارنه ماه و مریخ اتفاق می افتد که در این پدیده ماه به نزدیکترین فاصلهبا ماه می رسد.

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب گفت: این مقارنه در ساعت 4 و 30 دقیقه فردا دوشنبه 20مهر ماه اتفاق می افتد و در طی آن ماه و سیاره مریخ در نزدیکترین فاصله ازیکدیگر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در این مقارنه فاصله زاویه ماهاز مریخ برابر با یک درجه خواهد بود و فاز ماه برابر با 42 درصد و قدرسیاره مریخ 0.7 است. در این پدیده سیاره مریخ به صورت ستاره ای با نورانیتمتوسط در فاصله 5/3 درجه پایین و سمت چپ ماه دیده می شود.

جعفریزاده با بیان اینکه مریخ در مقایسه با سایر اجرام آسمانی به رنگ نارنجیدیده می شود، اظهار داشت: پس از پایان این مقارنه مریخ در ساعت 23 در افقغرب-شمال غربی غروب خواهد کرد.

سیاره مریخ چهارمین سیاره نزدیکبه خورشید است و در همسایگی زمین قرار دارد. قطر این سیاره تنها نصف قطرکره زمین است و از آنجایی که هم اکنون در فاصله دوری از زمین در مدار خودقرار دارد، کم نور دیده می شود.