به نام خداوند بخشاینده مهربان

دانشمندبرجستهعلوم فضایی ناسا در کنفرانس بین المللی ستاره شناسی اعلام کرد که در ستارهای با نام کاپانکری که با چشم غیر مسلح قابل دید است و 3 برابر خورشیدمیباشد ودر فاصله 175 سال نوری از زمین قرار دارد در حدود یکصد میلیارد تنطلا وجود دارد.گویا امواج این ستاره مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجهمنتهی شده است.
استخراج - حمل و تغییر وزن فیزیکی آن در صورت اوردن به زمین از مسائل احتمالی است.

یا حق

منابع:نقل از کتاب سفر حیرت انگیز به کیهان-اسیموف -ترجمه آرش میرزایی