بهتر زهزار پشم و ابریشم نمدم یک موی نمد به ملک عالم نمدم
فردا که حساب بندگان را بکشند من جز نمدم حساب دیگر نمدم