احتمال برخورد شهاب سنگ "آپوفیس" به زمین کاهش یافتدانشمندانناسا با محاسبه اندازه مدار شهاب سنگ "آپوفیس" در تحقیقات خود نشان دادندکه احتمال برخورد این شهاب سنگ به زمین در سال 2036 یک بر 250 هزار است.

به گزارش خبرگزاری مهر،شهاب سنگ "آپوفیس" بار دیگر به تیتر اخبار نجومی تبدیل شد. پیش از ایندانشمندان در خصوص احتمال برخورد این شهاب سنگ غول پیکر به زمین در روز 13آوریل سال 2036 هشدار داده بودند.

اکنون محققان لابراتوار JetPropulsion ناسا با محاسبه مدار آپوفیس دریافتند که احتمال برخورد اینشهاب سنگ به زمین در روز عید پاک (13 آوریل) سال 2036 از یک در 45 هزار بهیک در 250 هزار کاهش یافته است.

این نتایج ثمره رصدهای مختلفیاست که به خصوص گروهی از ستاره شناسان دانشگاه هاوایی با استفاده ازتلسکوپ 2/2 متری Mauna Kea انجام داده اند.

شهاب سنگ آپوفیس در سال 2004 کشف شد. در آن زمان احتمال برخورد این سیاره به زمین برابر با 7/2 درصد در سال 2029 بود.تصویر جدید از شهاب سنگ آپوفیس


براساسگزارش نیچر، اکنون بررسیهای جدید نشان می دهد که این شهاب سنگ در 13 آوریل2036 از فاصله 29 هزار و 450 کیلومتری زمین عبور می کند.

بنابراین،آپوفیس زیر مدار 36 هزار کیلومتر به زمین برخورد می کند. 36 هزار کیلومترمداری است که در آن ماهواره های مخابراتی حرکت می کنند.