اثر باستاني «بلاد شاپور» يا شهر قديمي دهدشت متعلق به دوران ساساني درکهگيلويه و بويراحمد به مکاني براي استعمال موادمخدر و چراي دام بدل شدهاست که براي حفظ اين اثر با ارزش و رونق گردشگري در اين منطقه بايدتدابيري از سوي مسئولان امر اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر درياسوج، شهر قديمي دهدشت بر اساس دست نوشتههاي تاريخي، "بلاد شاپور" نامداشت و توسط شاپور اول ساساني، فرزند اردشير اول ايجاد شده و بر اساسفارسنامه ناصري اين شهر باستاني زماني يک شهر بزرگ بوده است.

اينشهر حدود دو هزار خانه، مسجد، حمام و کاروانسرا داشت که بسياري از اينآثار هنوز برجاي مانده است. بلاد شاپور در اواخر دوره صفويه به خاطر عدمامنيت در راههاي بازرگاني آن صدماتي ديده و در زمان هرج و مرج دوره زنديهغارت و ويران شد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اينشهر باستاني از معماري خاصي بر خوردار است و آثار زيبايي از قبيل آبانبار، امامزاده ها، ارگ حکومتي و برج و باروها در آن مشخص است که توجهمحققين و صاحب نظران آثار تاريخي را به خود جلب کرده است.

مصالح به کار برده شده در اين بناها از نوع گچ ساروج، آهک، لاشه و تنها در سقف گنبدي حمام آن آجر به کار رفته است.

مرگ معتادان جوان تن بلاد شاپور را ميلرزاند

امامکاني که ميتوانست با جذب گردشگران داخلي و خارجي صنعت توريسم اين شهر رارونق بخشد و به افزايش سطح درآمد مردم کمک کند، اکنون به مکاني امن و بيخطر براي معتادين پر خطر و نقطهاي کور و هراس انگيز براي شهرونداني بدلشده که شايد آرزو کنند هرگز اين ميراث کهن و نشان تمدن را نداشتند که اينکبه دليل بي توجهي مسئولان به جاي هويت بخشي بستري براي هويت سوزي و زوالجوانان اين شهر شده است.

شايد آن روز که شاپور ساساني بناي اين شهررا نهاد تا آباداني را به مردمانش هديه دهد، هيچگاه گمان نميبرد که روزيبه جاي زندگي، مرگ در آن سکني گزيند و بوي تلخ نيستي در کوچه پس کوچههايآن به مشام برسد.

بوي تلخي که به کوچههاي شهر جديد دهدشت نيزميرسد تا باز خبر دهد که زير سقف بناهاي هزار ساله بلاد شاپور، جوانيديگر از مصرف افيونهاي دنياي مدرن مرده است، مرگ سردي که تن بلاد شاپور راهمچون مردمان اين ديار ميلرزاند.

تاکنون جنازه بيش از 30 معتاد از اين مکان باستاني جمع آوري شده است

يکياز فعالين فرهنگي اين شهر گفت: تاکنون جنازه بيش از 30 معتاد را از اينمنطقه باستاني جمع آوري کردهاند که بر اثر استعمال مواد مخدر جانسپردهاند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]اکبرآيين در گفتوگو با خبرنگار مهر در ياسوج افزود: شهر تاريخي بلاد شاپور کهقدمتي بيش از هزار و 500 سال دارد، اکنون محل گردهمايي معتادان اين شهرشده است.
وي تصريح کرد: اگر هر روز به اين منطقه تاريخي برويد معتادانپرخطري را ميبينيد که يا آنجا خواب هستند يا مشغول استعمال مواد مخدرهستند.

وي بيان کرد: بسياري از معتاداني که جا و مکان ندارند و يابر اثر اعتياد ديگر توان حرکت ندارند، آنجا ساکن هستند و بيشترين چيزي کهدر محوطه آنجا جلب نظر ميکند، سرنگ، آمپول و ساير ابزار استعمال موادمخدر است.

آيين يادآور شد: حضور معتادان در اين مکان علاوه برتخريب اين اثر باستاني، آن را تبديل به زباله داني از وسايل تزريق موادمخدر کرده است که بوي تعفن از آن بلند ميشود.

وي اظهار داشت:همچنين در اين بافت تاريخي امامزادهاي قرار دارد که تا چند سال پيشزائران فراواني به آنجا ميرفتند اما در حال حاضر درب امامزاده بسته شده ومردم به خاطر ترس از معتادين به اين زيارتگاه نميآيند.
آيين بيان داشت: هم اکنون هيچ توريستي به خاطر نبود امنيت از اين مکان تاريخي ديدن نميکند.

رژه روزانه احشام در کوچه پس کوچههاي بلاد شاپور

يکيديگر از فعالين فرهنگي اين شهر نيز گفت: باتوجه به اينکه بافت ساختمانهاياين شهر تاريخي از سنگ و گچ تشکيل شده است، طي سالهاي گذشته برخي از افراداقدام به تخريب اين بناها ميکردند و مصالح ساختماني آن را براي ساخت خانهمورد استفاده قرار ميدادند.

ماشاءالله افسر در گفتوگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: در طول بيست سال گذشته عدهاي که داراي خانه و جا و مکاننبودهاند در بخشي از اين محل سکونت کردهاند و به همين دليل بخشي از بافتتاريخي ويران شده است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ويبيان داشت: برخي از افرادي که در حاشيه اين منطقه زندگي ميکنند نيز ازابناي شهر تاريخي بلاد شاپور دهدشت براي نگهداري احشام خود استفادهميکنند و يا احشام خود را براي چرا به اين منطقه ميآورند.
افسريادآور شد: ميراث فرهنگي استان هم اکنون تنها ابنيه کاروانسراي شهر قديميرا مورد حفاظت و مرمت قرار داده و ساير ابنيه در حال نابودي است.

وييکي از دلايل تخريب اين بناهاي تاريخي را نبود اداره ميراث فرهنگي در اينشهرستان و عدم حفاظت از اين منطقه عنوان کرد و بيان داشت: براي جلوگيري ازورود معتادان و احشام به اين مکان، بايد اطراف اين منطقه تاريخي حصار کشيشود و محدوده آن از تعرض افراد مصون بماند.

اما در حالي که اعتيادگريبان بلاد شاپور و جوانان دهدشت را گرفته تا هويت ديرينه را از آنانبگيرد و داغ بر دل تاريخ و مادران کوه گيلويه بگذارد، مسئولان سازمانميراث فرهنگي استان به دليل آنچه دستور اکيد سازمان ميراث فرهنگي کشورعنوان کردند، حاضر به پاسخگويي به خبرنگار مهر نشدند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

شايستهبود مسئولان ميراث فرهنگي کشور به خبرنگاران مهر نه به عنوان يک منتقدبدبين بلکه به عنوان چشمهاي بيداري نگاه ميکردند که نگران از بين رفتناين هويت جمعي هستند.

چرا که ميراث فرهنگي سند هويت و شناسنامه يک ملت است، شناسنامهاي که اگر گم شد ديگر به جاي آن المثني صادر نميشود.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]