نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: ونسان ونگوگ , افسانه ديوانگي

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  ونسان ونگوگ , افسانه ديوانگي

  ونسان ونگوگ , افسانه ديوانگي


  ترجمه - زهرا صابري

  ونسانونگوگ (1890-1853) هنرمند صاحب نام كه آثار وي، بهويژه تابلوي «گلهايآفتابگردان» از شهرتي جهاني برخوردار است، نقاشي است هلندي كه گفته ميشوددر كنار نبوغ سرشار هنري در برهههايي از عمر خويش به بيماريهاي عصبي واختلالات رواني مبتلا شده ؛ بهويژه كه وي قسمتي از گوش خود را بريده و درپايان نيز خودكشي كرده است.
  موزهالبرتيناي شهر وين در اتريش كه از چندي پيش ميزبان نمايشگاهي بزرگ از آثارنقاشي اين هنرمند جهاني است ميكوشد با اثبات اين موضوع كه آثار جسورانهونگوگ با تسلط و هوشياري كامل خلق شدهاند، افسانه ديوانگي اين نقاش راپايان ببخشد.  درهمين رابطه مطلب پيش رو را كه با عنوان «ونسان ونگوگ نقاش، ديوانه نبود!»از روزنامه آلماني «ولت» ترجمه شده است از نظر ميگذرانيم:

  اوايلآوريل سال 1888 ونسان ونگوگ كه باز تمامي پولش را صرف خريد وسايل نقاشيكرده است با نگراني به برادرش تئو چنين مينويسد:« اگر تا يك ماه يا 14روزديگر نتوانستي پولي تهيه كني به من خبر بده تا طراحي كنم.» ونسان ونگوگ كهبه شدت نگران روزهاي پيشرو است به حمايتهاي مالي برادرش نياز دارد چراكه تمامي پول خود را در خريد وسايل مورد نياز براي كشيدن سري تابلوهاي باغميوه خرج كرده است. رنگ و بوم بسيار گران است و بسياري از نقاشيهاي پيشيناو نيز هنوز فروخته نشده نزد برادرش باقي مانده است. آنروزها هيچكسسراغي از هنر او نميگرفت در حاليكه امروزه نمايشگاههاي آثار ونگوگهمواره يكي از گرانترين و در عين حال تاثيرگذارترين نمايشگاههاي جهاناست. ونگوگ در دوران حيات خويش جزو طبقه كارگر به شمار ميرفت.  طراحي حيرت انگيز

  كارشناسانمعتقدند هر چند كه ونسان ونگوگ در طول حيات خويش از شرايط مالي مساعديبرخوردار نبوده است با اين حال نميتوان گفت كه طراحيهاي وي از روي اجبارو در حقيقت بهمنظور صرفهجويي در خريد لوازم نقاشي خلق شدهاند چرا كه ويدر خلق آثار خويش هيچگاه بدون هدف، مداد، قلم ني و يا گچ به دست نگرفتهاست. به گفته «كلاوس البرشت اشرودر» مدير موزه البرتيناي وين كه موزه وييكي از بزرگترين موزههاي گرافيك جهان است، طراحيهاي ونگوگ نقطه ثقل آثارنقاشي و به عبارت بهتر مجموعه آثار او محسوب ميشود. گفتني است درنمايشگاه وين براي نخستين بار در جهان آثار خلق شده روي كاغذ اين هنرمندنيز در شرايطي يكسان در كنار تابلويهاي نقاشي او قرار داده شده است.

  امروزهاز ونسان ونگوگ بهعنوان استاد مسلم استفاده از رنگ مايههاي بسيار تندياد ميشود. در حقيقت وي ميكوشيد با بهره گيري از رنگهاي تند در آثارخويش، تفاوت و تكامل را در موازات يكديگر قرار داده و به «تمايزي تكميلي»دست يابد. بهترين مثال در اين زمينه تابلويي است كه وي از گلهاي گندم آبيرنگ در مزارع نارنجي رنگ گندم كشيده است. هنگام چينش آثار ونگوگ در موزهالبرتينا تلاش شده است نقاشي مشهور گلهاي گندم بهعنوان نقطه مقابل تئوري«وجود رابطه متقابل ميان نقاشي و طراحي» قرار گيرد. در حقيقت هنگام تماشايآثار به نمايش درآمده در اين نمايشگاه اين تصور در ذهن بيننده ايجادميشود كه اين نقاش دگرگونيهاي عظيم هنري را با قلم ني آماده كرده و بهانجام رسانده است. او در حقيقت بيش از آنكه نقاش باشد يك طراح بينظيربوده است.

  ونسان ونگوگ در مارس سال 1886 به پاريس آمده و در كناربرادرش تئو كه در يك گالري نقاشي كار ميكند، ساكن ميشود. شهر پاريس درآن زمان به كانون دنياي هنر تبديل شده بود. ونسان ونگوگ پس از اقامت درپاريس و برقراري رابطه دوستي با «هنري تولوز- لوترك» نقاش و گرافيستفرانسوي( -1901 1864 ) به همراه او و ديگر دوستان نقاشش در كافه «مونتمارت» پاريس به بحث و گفتوگو پيرامون تئوريهاي رنگي سبك پست امپرسيونيسمميپرداخت. ونگوگ 33 ساله كه تازه چند سالي است هنرمند شده در آثاري كهروي كاغذ خلق ميكند ميكوشد با بهرهگيري از مجموعه خطوط، صحنههايرمانتيك و غم زده روستاييان را به تصوير بكشد.

  اين در حالي است كهسبك به كار رفته در نقاشيهاي رنگ روغن او بر عكس قديمي بهنظر ميرسد.پاريس در آن سالها تا مدتها تحت تسلط طريقه «بازي با رنگ» سبكامپرسيونيسم قرار داشت. پالت نقاشي ونگوگ نيز در واكنش به اين روندروشنتر از قبل ميشود بهطوريكه او در خلق تابلوهايي چون «گلداني ازگلهاي گندم آبي» يكباره رنگ قرمز جيغ را در كنار رنگهاي تند ديگري چونآبي و سبز بر بوم نقاشياش ميمالد؛ اين رنگها بعدها وي را به شهرتيجهاني ميرسانند. اما شايد پرسش كنوني اين باشد كه چگونه بايد تمامي اينرنگها را به درستي روي بوم نقاشي پياده كرد؟

  پيروي از پل گوگن

  پاسخاين پرسش را طراحي ميدهد. ونگوگ در سال 1888 به آرل در جنوب فرانسه نقلمكان ميكند. او در واقع در جستوجوي نور روشن جنوب است. خطوط بار ديگر واين بار قدرتمندتر از قبل به نقاشيهاي او باز ميگردد. ونگوگ در آرل باپيروي از نقاشاني نظير پل گوگن (نقاش فرانسوي( 1903-1848)كه تلاش ميكردبا تاكيد بيشتر بر خطوط و سطوح نقاشي به توصيف خوشبينانه بهتري ازموتيفها دست يابد، در سبك امپرسيونيسم پيشي ميگيرد.

  در طول اينسالها ونسان ونگوگ كه در هنر خويش همچنان نيازمند ستيز با طبيعت است،براي خلق آثارش به مزارع اطراف شهر ميرود و چون در تابستان هم باد خنكيكه از شمال غرب ميوزيد به شدت سه پايه نقاشي او را تكان ميداد لذا اومجبور بود براي بيان برخي از افكار و احساسات خويش تنها از كاغذ بهرهبگيرد، كه در اين ميان از دل برخي خطوط، طرحهاي استادانهاي سر برميآورد، مانند چشمانداز صخرههاي آهكي كليساي «مونت ماژور» بر دشت، كهدر چند كيلومتري شمال آرل واقع شده است. اواسط ژوئن سال 1888 بود كه ونگوگتابلوي مشهور «درو در گندمزار» را يكبار بهعنوان يك نقاشي و بار ديگربهعنوان يك طراحي با قلم ني خلق كرد. وي همواره اين اثر را بهدليل تركيبريشه دار و عميق مزارع زرد رنگ غلات مورد ستايش قرار ميداد. او درنامهاي كه در همين رابطه براي برادرش تئو نوشت چنين عنوان كرد كه ايننقاشي – درو در گندمزار- «با سليقه» است و بايد در سري آثار طراحي قراربگيرد. البته منظور ونگوگ از طراحي در اين مورد، زمينه گرافيكي هدفمند روييك بوم خالي بود.

  در اوايل آگوست 1888 مدتي پس از پايان تابلوي«درو در گندمزار» ، ونگوگ طرحي از روي آن كشيد و به همراه چند طرح ديگريكه او دوباره از تابلوهاي رنگ روغن جديد خود كشيده بود براي يكي از دوستانهنرمند استراليايياش به نام جان روسل فرستاد. ونگوگ اميدوار بود كه بااين ارسال تبليغاتي حامي ثروتمند خود را به خريد يكي از آثارش تحريك كند.ونگوگ براي خلق اين طرحها از روش ساده و سريعي بهره ميگرفت؛ بدين معنيكه سطوح يك تابلوي نقاشي به طرحي از خطوط، نقاط و دواير تبديل ميشد.اشرودر مدير موزه آلبرتيناي وين ميگويد: اين طرحها در حقيقت زمينهآزمايشي آثار ونگوگ را تشكيل ميدهند. آزمايش هاي ونگوگ در گرافيك هميشهبا تاخير راه خود را در نقاشيهاي وي پيدا ميكرد. بهترين مثال در اينزمينه كه در موزه آلبرتين نيز به نمايش درآمده است آثاري است كه وي درتابستان 1888 خلق كرده است.

  ونگوگ در اين نقاشيها ميكوشد روستايكوچك ساحلي ساينت ماريس را به تصوير بكشد. در طرحي كه ونگوگ بار ديگر ازتابلوي نقاشي «قايقهاي روي دريا» ميكشد همان خطوط مارپيچي پديدارميشوند كه مشخصه اصلي آثار وي را تشكيل ميدهند. اين در حالي است كه درخود تابلوي رنگ روغني كه اين طرح از روي آن كشيده شده هنوز اثري از اينفرم هنري خطوط ديده نميشود. به گفته كارشناسان بيشترين نمود خطوط مارپيچرا ميتوان در آثاري دريافت كه پس از بروز نخستين اختلال عصبي و انتقالونگوگ به درمانگاه «ساينت ريمي» در آوريل 1889، پديد آمد. براي نمونهميتوان به تابلوي مشهور «مزرعه ذرت با سروها» اشاره كرد. خطوط رنگي ايناثر نقاشي كه همچون شعلههاي لرزان آتش بهنظر ميرسد هر بينندهاي را دراين انديشه فرو ميبرد كه اين خطوط مار پيچ و لرزان ميتواند ناشي از بروزحمله عصبي حين
  نقاشي باشد.

  هوشياري كامل حين حركت قلم

  كارشناسانخطوط موجي شكل و پر انرژي نقاشيهايي كه ونگوگ از مناظر «ساينت ريمي» ونيز «اوور – سور- واز» كشيده است را غالبا با استناد به بيماري رو بهپيشرفت وي چنين تفسير ميكنند كه، اين حركت «عصبي» قلم تنها از انساني برميآيد كه رواني مختل و دنيايي متزلزل داشته باشد.

  نامههاي برادرشتئو نيز كه از نحوه خاص خطوط در آثار ونگوگ ابراز نگراني كرده بود تفاسيركارشناسان را تقويت ميكرد. اما با وجود تعابير دقيقي كه از خطوط مواجآثار ونگوگ بهعنوان سمبلي براي روح منقلب يك هنرمند شده است با اين حالگفته ميشود كه ونگوگ نقاشيهاي مربوط به زمان بستري بودن در درمانگاهعصبي را در هوشياري و تسلط كامل كشيده است. علاوه بر آن ونگوگ درنامههايي كه به دوست نقاشش برنارد نوشته است با تعمق بر پيشرفت هنري خويشاز اهميت پر معني خطوط در نقاشي سخن گفته است. نمايشگاه آثار ونگوگ درموزه البرتيناي وين كه تا هشتم دسامبر2008 (اواسط آذرماه)داير خواهد بودميكوشد با رد افسانه ديوانگي ونگوگ، اين هنرمند صاحب نام، به بحث وگفتوگو در اينباره بنشيند.

  اشرودر مدير موزه البرتينا در اينباره معتقد است:« فرم مارپيچ و مواج خطوط در نقاشيهاي ونگوگ را نميتوانناشي از بروز ناگهاني حمله عصبي در وي دانست بلكه آنچه وي را به اين كارواميداشته ناشي از غليان هنر حقيقي از درون وي بوده است.» ونسان ونگوگ درطول دوران حيات خويش كوچكترين تقديري در ازاي خدمات هنرياش دريافت نكرد.وي در سال 1890 دو روز پس از شليك گلولهاي به سينه خويش چشم از جهان فروبست. ديري نپاييد كه دنياي هنر ،ونسان ونگوگ را ابتدا بهعنوان يك نقاش ودر نهايت بهعنوان يك طراح كشف كرد.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: ونسان ونگوگ , افسانه ديوانگي

  شب پر ستاره  گل های آفتاب گردان
  کافه شبانه

  پرتره ونسان ونگوگ
  پرتره دکتر گاچد
  سیب زمینی خورها

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ديوار گرگان كهنتر از ديوار چين
  توسط HAMIDREZA در انجمن تاریخ ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۳ فروردین ۸۷, ۱۰:۴۰
 2. بيماري ديورتيكولي ديورتيكولوز
  توسط M.MEDICAL در انجمن پزشکی تخصصی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۵ آبان ۸۶, ۱۱:۵۴
 3. عشق و ديوانگی
  توسط M.MEDICAL در انجمن داستان و فیلمنامه و ...
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۳ آبان ۸۶, ۱۸:۲۱
 4. ديوان حافظ
  توسط Unknown در انجمن نرم افزارهايJAVAو PALM وPDA
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۷ شهریور ۸۶, ۱۲:۰۶
 5. اولين همانندسازى حيوانات
  توسط Unknown در انجمن جانوران و حیوانات
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۹ تیر ۸۶, ۱۷:۴۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •