استفاده گسترده ازتکنولوژی دیجیتال در عکس برای تغییر محصولات، مکانها یاافراد باعثانحراف افکار عمومی میشود. این واقعیت مجازی و ساختگی سببمیشود مردمانتظار بیشاز حد از خود داشته باشند.
بسیاریازقانونگذاران فرانسوی در یک اقدام بیسابقه و برای حفظ امنیتمردمشانتصمیم گرفتند قانونی را تصویب کنند که بر اساس آن هر آگهیتبلیغاتی، برچسب و یا پوستر انتخاباتی که روی آن با ابزارهای فتوشاپ یانظیر آن کارشده باشد، ملزم هستند توضیحی در اینباره ارائه کنند تا مشخصشود که عکسدستکاری شدهاست.
به گزارش فردا و به نقل از مجله "تایم"،یکی از مقامات فرانسوی اظهارداشت، استفاده گسترده از تکنولوژی دیجیتال درعکس برای تغییر محصولات،مکانها یا افراد باعث انحراف افکار عمومی میشود.این واقعیت مجازی وساختگی سبب میشود مردم انتظار بیشاز حد از خود داشتهباشند.
به تازگی رسانههای فرانسه عکسی از نیکلا سارکوزی به چاپرسانیدهاندکه در آن وی با بدنی نیمه برهنه در قایقی در حال پاروزدن استکه در آنشکمش را با فتوشاپ کوچکتر کردهبودند.
مجله تایم نیز بهانهای یافت تا عکسهایی تاریخی را که در آن دستکاری شده بود را در یک گزارش تصویری نشان دهد.
1.یکی از معروف ترین صحنههایی که از انقلابهای روسیه دیدهشدهاست،عکسیاست که توسط جی. پی. گلدشتاین گرفته شده و در دوران حاکمیتشوروی دردهها هزار نسخه به چاپ رسید و منتشر شد. در این عکس لنین در حالتشویقسربازان ارتش سرخ برای شرکت در جبهه لهستان است تا با نیروهایجوزفپیلسودسکی وارد نبرد شوند.

درعکس اصلی این واقعه، لنین در حال سخنرانی است و در کنار او در سمتراستلئون تروتسکی از اعضای کمیته مرکزی (با سبیل و کلاه) ایستادهاست و"لوکامنو" نیز در پشت سر اوست. اما پس از مدتی این دو نفر به دلیل رقابتبااستالین بر سر قدرت نقش آنها در انقلاب نادیده گرفتهشد و نام و عکسآنهامحو شد. نسخه اصلی این عکس در دهه بیست میلادی به صورت گسترده چاپشدهبودو پس از یک دوره سانسور طولانی، در دوره گرباچف مجداداً منتشر شد.
2.یک فیلمساز نازی در برلین به دیدار هیتلر رهبر حزب نازی رفتهاند.علاوه براو، در گوشه سمت چپ برادرش هاینز قرار دارد و در گوشه سمت راستهمسرش الیزاایستاده است. در این عکس چیزی مانند شبه در سمت راست عکس دیدهمیشود.
درعکس واقعی شخصی که سانسور شده بود کاملا مشخص است و آن کسی جز ژوزفگوبلزوزیر تبلیغات رایش سوم. البته علت پاک کردن وی از این عکس مشخص نبوداماکمی پس از آن مشخص شد هیتلر به دلیل رابطه وی با یک زن هنرپیشه او راازعکسمحو کردهاست.
3. در این عکس دختری 14 سالهبالای سر جسد جفری میلردانشجویی که در اعتراضات علیه جنگ ویتنام توسطنیروهای گارد ملی آمریکاکشته شده، در حال شیون است. این عکس توسط جان فیلوکه دانشجوی عکاسی بوده،گرفته شدهاست. این عکس تبدیل به نمادی در دورهناآرامیهای آمریکا شد.بادیدن عکس اصلی، مشخص شد که دستکاری در این تصویر صورت گرفتهاست.در عکساصلی تیری که فنسهای اطراف پارک به آن متصل شده است، بالای سروچینو قراردارد گویی یک میله بزرگ بر سر وی فرو رفته است. هنگامی که اینعکس در مجلهلایف منتشر شد سردبیر تصمیم گرفت آن را از تصویر حذف کند.
4. ناظرینغربی مدتهاست که نسبت به عکسهای منتشره توسط آژانس خبریرسمی آن کشور، بهدیده تردید می نگرند. آنها بر این باور بودند که در صورتخوشبینی هم لااقلمیتوان گفت که عکسهای منشتره از کیم یونگ ایل دستکاریمیشود. در آن زمانشایعهای در مورد رهبر کره پخش شده بود که وی سکتهکرده است و آنها برایاثبات این ادعا نگاه موشکفانهای پیدا کرده بودند.برای رد آن، این عکسگرفته شده تا وی را به همراه هنگ نظامی نشان دهد.ایندر حالی است که در این عکس سکویی که پشت کیم قرار دارد با سکویی کهزیر پایسربازان قرار دارد متفاوت است و این امر را تداعی میکند که کیمبعد ازتهیه این عکس به آن اضافه شدهاست.
5. روزنامه اسرائیلی "یاتد نیمان"عکسی را از کابینه نتانیاهو منتشرکرد. در این عکس نخستوزیر تازه انتخابشده در سمت چپ عکس کنار شیمون پرزایستاده است و در سمت راست اعضای دولتجدید نتانیاهو ایستادهاند.


نسخهاصلی عکس که دستکاری نشدهاست نشان داد که این روزنامه دو تناز اعضایکابینه را که زن بودند حذف کرده و آریل آتیاس و موشه کاچلون راجایگزینآنها کرده است. در اسرائیل بیشتر روزنامههایی که مخاطبان آنهاارتودکسهایافراطی یهودی هستند، معتقد هستند که زن در کابینه جایی ندارد.