برندگان نوبل فیزیک2009
چارلزکائو، جورج اسمیت و ویلارد بویل سه دانشمندی هستند که نام آنها به عنوانبرندگان نوبل فیزیک 2009 در آکادکی علوم سوئد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،اسامی برندگان جایزه نوبل فیزیک ساعاتی قبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئداعلام شد که بر اساس آن خالق فیبرهای نوری و خالقان مدار تصویربرداری نیمهرسانا یا حسگرهای CCD به ترتیب یک دوم، یک چهارم و یک چهارم از جایزه رابه خود اختصاص دادند.

چارلز کائو به خاطر دستاورد بزرگش در ابداعفیبرهای نوری و ویلارد بویل و جورج اسمیت به دلیل ابداع مدار نیمه رسانایتصویری یا حسگرهای CCD هر کدام بخشی از جایزه نوبل فیزیک را دریافت خواهندکرد.


چارلز کائو (Charles K. Kao) مخترع فیبر نوریویلارد بویل (Willard S. Boyle) و جورج اسمیت (George E. Smith) مخترعان حسگر CCDبررسی مطالعه سه دانشمند برنده نوبل فیزیک/ بنیانگذاران زندگی دیجیتالچارلزکائو دانشمند چینی انگلیسی به دلیل ابداع ارزشمند فیبرهای نوری یک دوم ازجایزه نوبل و دو دانشمند آمریکایی ویلارد بویل و جورج اسمیت به دلیل ابداعمدار تصویربرداری نیمه رسانا هر کدام یک چهارم از جایزه نوبل را به خوداختصاص دادند.

از این دو ابداع به عنوان دستاوردهایی یاد می شود کهساختار و اساس شبکه های مجازی امروز انسان را تشکیل داده اند. این ابداعاتخود به تنهایی عامل خلق ابداعات جدیدتر بوده و ابزارهایی جدید را برایاکتشافات علمی فراهم کرده اند.

چارلز کائو در سال 1966 به پدیده ایجدید برخورد کرد که در نهایت منجر به ابداع فیبرهای نوری شد. وی با دقتیبالا چگونگی انتقال نور را در فیبرهای شیشه ای بلند محاسبه کرد و دریافتبا استفاده از فیبرهایی از خالص ترین نوع شیشه می توان سیگنالهای نوری راتا فاصله 100 کیلومتر ارسال کرد. این در حالی است که فیبرهایی که در دهه1960 مورد استفاده قرار می گرفت توانایی این را داشت که سیگنالها را تنها20 متر جابجا کند.

کائو متولد 1933 در شانگهای چین است که درسالهای 1957 و 1965 به ترتیب در مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه کالجلندن تحصیل کرده است.

تخصص وی مهندسی STC (تلفنها و کابلهایاستاندارد) بوده و در سال 1966 موفق به ابداع فیبرهای نوری شد. این فیبرهاامروزه یکی از عناصر کلیدی ارتباطت به شمار می روند و در لحظه حجم وسیعیاز اطلاعات را از نقطه از جهان به نقطه ای دیگر منتقل می کند.

ابداعدیگر که بخش دوم نوبل فیزیک 2009 را از آن خود کرده است به دو دانشمندآمریکایی تعلق دارد که در سال 1969 آن را خلق کرده اند. تاثیر ابداع ایندو دانشمند را می توان امروزه از ترافیک بالای سایتهای اینترنتی که در اثرحضور حجم وسیعی از عکسهای دیجیتال به وجود آمده است، دریافت. ویلیام بویلدر ابتدای دهه هفتاد به همراه جورج اسمیت موفق به ابداع اولین فناوری موفقتصویربرداری با استفاده از حسگرهای دیجیتال شدند که اکنون ابداع آنها بانام CCD شناخته می شود.

امروزه عکاسی دیجیتال در بسیاری از دامنههای تحقیقات علمی به ابزاری غیر قابل جایگزینی تبدیل شده است. CCD هاتوانستند توانایی های جدیدی را مصور کنند که در گذشته نادیده گرفته شدهبودند. این فناوری تصاویر شفاف و واضحی را از مکانهای دوردست جهان هستی واعماق اقیانوسها به انسان هدیه داده است. فناوری CCD اساس بسیاری ازتصویربرداری های دیجیتال کنونی به شمار می رود. بسیاری از تجهیزات از جملهدوربینهای عکاسی و تصویربرداری، دستگاه های کپی و سیستمهای بارکد بدونحضور این ابداع مجال حضور نداشتند.

این فناوری در سال 1969 توسطبویل و اسمیت طراحی و ساخته شد و در سال 1970 محققان لابراتوار بل برایاولین بار از این حسگر در یک دوربین تصویربرداری استفاده کردند. در سال1975 نیز اولین دوربین CCD با وضوح تصویری بالا تا حدی که امکان پخشتلویزیونی تصاویر آن وجود داشت، ارائه شد.