تمام ايرانيان تا پايان امسال صاحب ايميل ( نامه الكترونيكي) پستي مي شوند.
مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران در استانه هفدهم مهر روز جهاني پست درمصاحبه با خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: براي ان عده از هموطناني كه بهاينترنت دسترسي ندارند زير ساخت هاي ايميل پستي فراهم شده و از اوايل ديماه شهروندان تهراني از خدمات ايميل پستي برخوردار مي شوند. محمد حسنمحبيان سرانه مرسو لات پستي در ايران را 15 مرسوله بيان كرد و گفت سال 87يك ميليارد و يكصد ميليون مرسوله پستي در داخل و خارج كشور جابه جا شد. ويهمچنين از راه اندازي خط زميني پستي از استان خراسان تا كشور المان باعبور از 11 كشور خبر داد و افزود : اين خط زميني پستي سبب شده زمان ارسالمرسوله از 10 تا 17 روز به 4 روز كاهش يابد. بهره برداري از 707 دفتر پستيان لاين و 708 شكبه رهگيري مرسولات پستي پيشتاز / نصب و راه اندازي دستگاههاي A.T.M پستي در يكي ازمناطق پستي تهران براي ازمايش و نصب صندوق هاي هوشمند پستي در مناطق پستيتهران و شهر هاي پر جمعيت كشور از مهمترين دستاوردهاي شركت پست است كهمحبيان به ان اشاره كرد. محبيان با از بيان اين نكته كه از سال 82 تاكنونهيچ گونه افزايش قيمتي در تعرفه هاي خدمات پستي نداشته ايم گفت : اينموضوع منجر شده شركت پست سود اوري نداشته باشد و براي جبران هزينه هاي خوداز دولت كمك دريافت كند. وي تصريح كرد : در صورت ازاد سازي تعرفه هاي پستيو حذف تعرفه هاي تكليفي با تعيين نرخ هاي رقابتي شركت پست سود اور مي شودكه در ان صورت مجوز ورود به بورس را خواهد گرفت. مدير عامل شركت پستهمچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص علت نرسيدن يا تاخير درتحويل قبوض آب / برق و تلفن مشتركان اضافه كرد توزيع تمام اين قبوض دراختيار پست نيست و فقط در 15 يا 16 استان اين قبوض توسط پست ارسال مي شودو از انجا كه اين قبوض در قالب مرسولات عادي ارسال مي شود پست تعهدي نداردكه قبض مشترك را به شخص تحويل دهد.