جت هاي جنگنده رژيم صهيونيستي درپي ورود يكفروند هواپيماي سبك غيرنظامي به حريم هوايي ممنوعه نزديك راكتورهسته اي "ديمونا " كه به شدت تحت محافظت قرار داردآن را رهگيري و مجبور بهفرودكردند.
مقامات امنيتي اين رژيم روزسه شنبه ضمن اعلا م اين خبر به علت حساسيت مربوطبه اين نيروگاه هسته اي نخواستندهويت شان فاش شود.
ازسويي ديگر ارتش اين رژيم اعلا م كرد : دو فروندجنگنده درواكنش به ورود اينهواپيما ، خلبان آن را واداركردند در فرودگاهي نزديك اين نيروگاه به زمينبنشيند. رسانه رژيم صهيونيستي اعلا م كردند : اين خلبان به طور تصادفيواردحريم هوايي اين نيروگاه شده بود و پس از بازجويي آزاد شد.
بهگزارش آسوشيتدپرس ازبيت المقدس كارشناسان خارجي براساس عكس هايي كه دودههپيش ازاين نيروگاه گرفته انددريافته اندكه اسرائيل داراي يك زرادخانه هستهاي بسياربزرگ است .
اسرائيل باخودداري ازاعلا م اين كه آيا داراي سلا ح هسته اي است يا خيرنوعي سياست ابهام رادراين خصوص درپيش گرفته است .