اندازه گیری سرعت پرتوهای گامای قلب یک کهکشان150ستاره شناس بین المللی با رصد کهکشانی به نام NGC 253 موفق شدند پرتوهایگامایی را که از قلب این کهکشان ساطع می شوند اندازه گیری کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر،ستاره شناسان بین المللی به سرپرستی تیم موسسه ماکس پلانک آلمان بااستفاده از تلسکوپ HESS توانستند به اندازه گیریهای دقیقی از پرتوهایگامایی که از مرکز کهکشان NGC 253 ساطع می شوند دست یابند.

منشاء این پرتوهای پر انرژی منطقه ای بسیار نزدیک به مرکز کهکشان است. این منطقه محل تولد بیشترین تعداد ابرنواختر است.

فاصلهاین کهکشان 12 میلیون سال نوری از زمین است و یکی از نزدیکترین کهکشانهایمارپیچ به کهکشان راه شیری به شمار می رود. رصد این کهکشان در نور مرئیهمانند رصد آن در طیف فراسرخ و طیف بسامدهای رادیویی است. منطقه مرکزی NGC253 محل تولید تعداد زیادی ستاره است. این منطقه محتوی حجم بالایی از گردو غبار و گازهای بین سیاره ای است.

ستاره های با جرم زیاد که دراین منطقه متولد می شوند از سوخت هسته ای نسبتا سریع و متناوبی استفاده میکنند. فروپاشی هسته زمانی رخ می دهد که ستاره در انفجار نهایی خود رانابود کند. در این زمان یک ابرنواختر متولد می شود که نور آن میلیونهابرابر بیشتر از نور خود ستاره است.

براساس گزارش ساینس اکسپرس،بین سالهای 2005 تا 2008 ستاره شناسان با استفاده از سیستم تلسکوپ HESSواقع در نامیبیا به مدت 119 ساعت پرتوهای گامایی با انرژی 220 میلیاردالکتروولت را رصد کردند و دریافتند که منبع این پرتوها مرکز کهکشان NGC253 است.

اکنون این ستاره شناسان موفق شدند سرعت جریان پرتوهایگامایی را که از این منطقه NGC 253 ساطع می شوند اندازه گیری کنند و نشاندهند که سرعت این پرتوها هزار برابر بیشتر از سرعت پرتوهای گامای موجود درمرکز کهکشان راه شیری است.

همچنین منطقه مرکزی NGC 253 پنج برابر درخشانتر از نور پرتوهای گامای حاضر در بقیه قسمتهای هر دوی این کهکشانها است.

سیستمHESS (سیستم طیف نگار انرژی بالا) که از چهار تلسکوپ تشکیل شده است از سال2004 وارد عملیات شد. مساحت آینه هر یک از چهار تلسکوپ HESS برابر با 108مترمربع است.