خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

مسئولان گمرك كشور هر چند از كشف و ضبط حدود شش تن عتيقهكه در حال خروج به كشور آرژانتين بود خبر دادند اما عنوان كردند پس از پنجماه از ضبط اين عتيقهها، هنوز ارزش آنها مشخص نشده و تاكنون هم بررسينشده كه توسط اين ديپلمات آرژانتيني قبل از اين نيز كالايي از ايران خارجشده است يا نه.

[HIGHLIGHT=#ffff00]بهگزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) امروز با حضوردر انبار شماره هشت گمرك جنوب تهران ميشد چيزهايي ديد كه شايد حتي درموزههاي كشور هم وجود ندارند.[/HIGHLIGHT].

سكههايطلاي قرون اوليه اسلامي (دوره سلجوقي)، سكههاي نقره دورههاي اشكاني وساساني، انواع سكههاي قرون اوليه اسلامي (قرن دو تا شش هجري قمري)، قرآنخطي با جلد لاكي سال 1206 هجري قمري، كتابهاي خطي اقليتهاي مذهبي قرن 19ميلادي، قرآن خطي با قطع رحلي براي قرن 13 هجري قمري، كتاب بوستان خطي باجلد لاكي، رساله اخلاقيه با خط نستعليق به خط رضاقلي شيرازي، رساله شمسيه،آرشيوهايي از تمبرهاي دورهاي مختلف ايران و به همراه انبوهي از اشياءتزييني، انواع ظروف مسي و چدن، مرقع هندي با نقاشي مربوط به قرن نوزدهمميلادي، دو لنگه در چوبي منبت كاري شده، گلدانهاي مربوط به دورانقاجاريه، سنگ كتيبهدار خاكستري رنگ دوره قاجاريه، ظروف سفالي كاسهنيشابور مربوط به قرن پنجم هجري قمري و انواع تابلوهاي خاك خورده وليارزشمند چون تقوم علمي سال 1337 همه همه از جمله شش تن عتيقه كشف و ضبطشده گمرك كشور است كه امروز پس از پنج ماه از ضبط آنها، در معرض ديدنمايندگان رسانههاي كشور قرار گرفت.

البته در يكي از انبارهايگمرك جنوب تهران كه بوي نفتالين در مشام مدام بازي ميكرد تا هر چه بيشترمدعوين به درد آيند كه چرا اين گونه شش تن عتيقه به دست يك ديپلماتآرژانتين افتاده بود.

پوستهاي شير، ببر و حيوانات ديگر، اسلحههايشكاري كاليبر 20 و انواع اسلحههاي سرپر و شمشيرهاي نظامي دوران مختلف نيزاز جمله مهمانان چند ساعته ديگر انبار شماره هشت گمرك جنوب تهران بودند.مهماناني كه به صورت غيرقانوني قصد عزيمت به آرژانتين داشتند ولي ازانباري در سفارتخانه آرژانتين به انباري به صورت موقت در گمرك جنوب تهرانسر در آوردند تا در آينده نزديك در معرض ديد هموطنان خود قرار بگيرند.

«پساز گذشت پنج ماه از ضبط اين پنج هزار و 800 كيلو عتيقه هنوز ارزش آنهامشخص نشده است.» اين جمله سخنگوي گمرك كشور است كه در جمع خبرنگاران عنوانكرد.

محمد بهبود آهني ادامه داد: اين عتيقهها از لحاظ مادي بسيارارزشمند هستند و براي ارزشگذاري بايد در زمينههاي مختلف كارشناسي صورتبگيرد.

وي در ادامه در مورد نحوه ضبط اين عتيقهها نيز عنوان كرد:اين كالاها توسط ديپلمات آرژانتيني به عنوان لوازم شخصي و خانگي او درحال خروج از كشور بود كه توسط گمرك جنوب تهران ضبط شده است.

آهنيبا تصريح اينكه طبق كنوانسيونهاي بينالمللي نهتنها خارج كردن اين اشياءبلكه خريد و فروش آنها در داخل كشور هم ممنوع است افزود: اين اشياء علاوهبر اينكه خلاف اظهار نامه سباستين زاوالا، ديپلمات آرژانتيني بود بلكه پنجهزار و 800 كيلو عتيقه محسوب ميشوند.

وي در مورد اينديپلمات آرژانتيني نيز اظهار كرد: پس از هشت سال حضور او در ايران، ديگرماموريت او تمام شده بود كه وي قصد داشت به بهانه لوازم شخصي خود اينعتيقهها را خارج كند.

سخنگوي گمرك زمان تحويل اين اشياءبه گمرك را 22 ارديبهشت ماه امسال و زمان اظهار آن را 24 ارديبهشت ماهاعلام كرد كه به گفته او، پس از دريافت اخباري از اين محموله و مشكوك شدنبه آن و در نهايت بررسي آن مشخص شد اين اشياء، عتيقههاي ايراني هستند.

همچنينوي در مورد برخورد با اين ديپلمات آرژانتيني و اين سوال يكي از خبرنگارانكه وي اكنون بازداشت شده است يا نه؟ متذكر شد: اين موضوع يك روند قانونيدارد كه مربوط به دستگاههاي امنيتي است اما در حال حاضر چون مصونيتديپلماتيك دارد در زندان نيست.

وي در ادامه در پاسخ به اينسوال خبرنگار ايسنا كه آيا اقلام يا مواردي ديگر توسط اين ديپلمات قبل ازاين، از كشور خارج نشده بود؟ ابراز كرد: هنوز اين موضوع در حال بررسي است.

صادقيـ مديركل حراست گمرك ايران ـ نيز در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: محلنگهداري اين عتيقهها زير زمين سفارت آرژانتين و در تهران بود اما اينعتيقهها براي ساير شهرها و استانهاي كشور هستند.

ويتصريح كرد: انگار اين ديپلمات آرژانتيني در طول هشت سال حضورش مشغول بهاين كار در ايران بود وگرنه يك شبه كه نميتوان اين همه عتيقه را جمعآوريكرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

برای دیدن عکس های بیشتر به سایت ایسنا مراجعه کنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]