نوروز جهانی شد

پساز سال ها انتظار و ارائه درخواست ثبت جهانی نوروز به سازمان علمی وفرهنگی سازمان ملل متحد - یونسکو - سرانجام هشتم مهر ماه مهمترین جشنباستانی ایرانیان به ثبت جهانی رسید.

درخواست ثبت نوروز به عنوانمیراث غیر ملموس جهانی تقاضای مشترک کشورهای ایران، هند، جمهوریآذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه بود.

ثبت جهانینوروز با نمایندگی ۷ کشور از کشورهای برگزار کننده این مراسم و مدیریتایران در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربیانجام شد. اما در این میان جایدو کشور مهم برگزار کننده نوروز یعنی افغانستان و تاجیکستان خالی بود.

براساس گزارش ها افغانستان به تازگی به کنوانسیون میراث ناملموس جهانی ملحقشده و نتوانسته خود را برای همکاری در این پرونده آماده کند اما به عنوانیکی از مهمترین کشورهای برگزار کننده نوروز سهم قابل ملاحظه ای در جهانیشدن این جشن دارد.

نوروز همواره عید سال نو در افغانستان بوده امادر دوره اشغال این کشور توسط ارتش سرخ و سپس تسلط طالبان بر این کشور،برگزاری آن با مشکلات و محدودیت هایی همراه بوده است.

با این همهاهتمام جهانی به مسائل افغانستان و همچنین توجه به آئین و رسوم این کشورپس از سقوط طالبان باعث شد که برگزاری نوروز هم در این کشور مورد توجهجهانی قرار گیرد و شناخت تازه ای از این جشن باستانی به دست دهد.

درعین حال دیگر کشور فارسی زبان منطقه یعنی تاجیکستان هم به دلیل این که عضوکنوانسیون میراث ناملموس جهانی یونسکو نیست، از حضور در این پروندهبازمانده است.

به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و کسب استقلال کشورهایعضو آن تجلیل از جشن نوروز بجز تاجیکستان در کشورهای دیگر آسیای میانه،یعنی ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز جایگاه خاصی را کسبکرده است.

هرچند نوروز جشن ملی مردم آریایی محسوب می شود، ولی درطول تاریخ تجلیل این جشن در میان مردم ترک زبان منطقه آسیای مرکزی، یعنیازبکها، قرقیزها، قزاقها و ترکمنها نیز رایج بوده است.

از جملهکشورهایی که در ثبت جهانی نوروز همکاری کرده اند ازبکستان است که جمعیتزیادی از این کشور از جمله در سمرقند و بخارا به زبان فارسی صحبت می کنندو دارای پیوند های قوی و مشترک فرهنگی با کشورهای منطقه از جمله ایران است.

بهاعتقاد پژوهشگران، قلمروی که هم اکنون مردم آسیای مرکزی در آن به سر میبرند، در گذشته مکان اصلی سکونت مردم آریایی بوده و این امر موجب گسترشچشمگیر سنت ها و آیین های نوروزی در میان مردم این منطقه شده است.

درآن سوی آسیای مرکزی و قفقاز یعنی در کشور های ترکیه و عراق هم کردهای ایندو کشور نیز نوروز را جشن بزرگ خود می دانند و آن را گرامی می دارند.

هماکنون بزرگداشت نوروز در کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در سطحدولتی صورت می گیرد و فرارسیدن آن با تعطیلی عمومی همراه است. دست کم بیشاز ۱۰۰ میلیون نفر در جهان هر ساله در آغاز بهار نوروز را جشن می گیرند وو مراسم مربوط به آن را برگزار می کنند.

در سال های اخیر برگزارینوروز جنبه جهانی تری به خود گرفته و برخی از شهرهای اروپایی نیز آن را بهرسمیت شناخته اند اما در جالب توجه ترین آنها سفره هفت سین در کاخ سفید وپیام نوروزی رئیس جمهوری امریکا است که چند سالی است نوروز را به طور رسمیشادباش می گوید و از برگزاری آن در آمریکا که به تنوع فرهنگی این کشور کمکمی کند، مباهات می کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]