غروب ماه در تهران
درتصویری که میبینید ردی از غروب ماه به همراه غول منظومه خورشیدی، سیارهمشتری به جا مانده است. به جای گرفتن دو جسم آسمانی کنار یکدیگر، همانندماه و مشتری در این تصویر، «مقارنه» میگویند. مقارنه یکی از پدیدههایبسیار جذاب برای ستاره شناسان است که برای ثبت این رخداد سبکهای گوناگونیدارند، یکی از این سبکها ( ثبت رد عبور جسم آسمانی در تصویر ) برای تصویربالا به کار رفته است . در پایین تصویر، نمایی از پایتخت ایران نیز در شبدیده میشود، و آلودگی نوری فراوان شهر تهران نخستین موردی است که به چشممیآید، این آلودگی نوری به اندازهای است که میتوان آن را از فاصله 200کیلومتری دید!

تصویر از : امین جمشیدی


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]