شاید مثل خیلی های دیگه منم به این فکر می کنم که چرا به کشور من می گن در حال توسعه ؟
چرا این نرخ بیکاری که می گن میانگینش سال به سال داره کمتر می شه رو کمتر یا اصلا نمی بینم؟
چراروز به روز به جای اینکه مثل کشورهای پیشرفته آدما برن دنبال علم و دانشولی این روزا تحصیل علم و گرفتم مدرک تو کشور من شده یه مد!
نمی نم شاید من دارم اشتباه می کنم
بهم کمک کنید شاید با نظرات شما بتونم به نتیجه ی بهتری برسم
امروز(8/7/88)تو روزنامه ی همشهری مطلب جالبی در این مورد خوندم مطمئنا خیلی از دوستاناین مطلب رو خوندن ولی باز من برای اون هایی که شاید نخونده باشن می زارم:
عالی- هرساله شاهد انتشار اخباري مبني بر رشد مقالات علمي چاپ شده در مجلاتمعتبر علمي هستيم كه يكي از عوامل اصلي توليد علم محسوب ميشود
دانش،زيربناي توليد فناوري و محصول ثروت و توسعه است ولي مردم از خود ميپرسندپس چرا نتيجه اين همه مقالات در جايي ديده نميشود؟ چرا باعث تغيير محسوسيدر زندگي نميشود؟ چرا رفاه و سطح زندگي ارتقا نمييابد؟ چرا توسعهايصورت نميگيرد؟ مردم وقتي باور ميكنند كه نتيجه آن را لمس كنند.وليمتأسفانه با اين همه دانش ما هنر به كارگيري علم را نداريم

بي ميلي وزارتخانه ها

دكترمحمدعليزلفيگل، سرپرست دانشگاه بوعلي سيناي همدان با اشاره به نبود يك برنامهمنسجم و مدون براي تحقق هدف تجاريسازي علم در كشور به همشهري ميگويد:ماراهكاري براي توليد ثروت از دانش و ايجاد رفاه در جامعه و توسعه داناييمحور نداريم. در كشور هنوز مشخص نشده كه خروجي يك طرح پژوهشي چه بايد باشدبه عبارت بهتر هزينههاي زيادي را صرف طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي ميكنيمبيآنكه بدانيم در نتيجه آن، چه محصولي توليد خواهد شد.دكتر زلفي گل كه ازدارندگان بالاترين مقالات علمي در مجلات آي اس آي است ميافزايد:از سويديگر صنعت و وزارتخانههاي ما تمايلي به انجام پروژه هايشان توسط محققان وپژوهشگران داخلي ندارند و بيشتر از طرف خارجي استفاده ميكنند
همچنينبعضي مسئولاني كه در مراكز تحقيق و توسعه مشغول به كار هستند اعتقادي بهكار با دانشگاهها ندارند كه مراكز توليد علم محسوب ميشوند و گاهمنافعشان ايجاب ميكند كه با مراكز خارج از كشور همكاري داشته باشند ونيازهايشان را توسط آنها تامين كنند
به گفته سرپرست دانشگاه بوعليسيناي همدان تاكنون دولت مصمم به نزديك كردن دانشگاه و صنعت نبوده است كهاين نقيصه در تمامي دولتهاي پيشين نيز به چشم ميخورد. بهعنوان مثال درحال حاضر بايد بسياري از پايان نامههاي دورههاي تحصيلات تكميلي در جهترفع نيازهاي جامعه باشد

درحاليكه اينطور نيست و البتهوزارتخانهها هم حمايتي از دانشجويان اين دورهها نميكنند. اولويتسنجيدر جهت نيازهاي جامعه وجود ندارد اگر هم هست اين نياز به دانشگاههاارجاع نميشود تا دانشجويان با توجه به آنها پايان نامههاي خود را انتخابكنند و با حمايت مراكز صنعتي به پژوهش در زمينه رفع اين نيازها تشويقشوند؛چون آنها احساس نيازي به دانشگاه ندارند. دانشگاه هم راه خود راميرود كه توليد علم است. فناوري، هنر به كارگيري علم است كه مابرنامهاي براي اين هنر نداريم

صنعت وارداتي

دكترجواد صالحي استاد دانشگاه صنعتي شريف و جزو 4دانشمند برجسته جهان اسلامنيز در همين زمينه به همشهري ميگويد: صنعت كشور در سطحي نيست كه بتوانداز تخصص دانشمندان و محققان داخلي استفاده كند، سطح پژوهشگران ما بهمراتببالاتر از صنعت است؛ چرا كه متأسفانه صنعت ما وارداتي است و تاكنون بيشتربهعنوان خريدار محصولات وكالاهاي خارجي وارد ميدان شده است و به همينخاطر نتوانسته با دانشمندان و متخصصان داخلي و دانشگاهي ارتباط برقرار كندبه عبارت بهتر، وارداتي بودن و عدمجذب نخبگان دانشگاهي باعث ابتر ماندنصنعت كشور شده است و همين مسئله سبب شده صنعت ما قابليت جذب خروجي دانشتوليدشده در مراكز علمي و دانشگاهي را نداشته باشد

به بيان دكترصالحي، از آنجايي كه براي صنعت ما سود مطرح است و نه توليد، سرمايهگذاريدر امر تحقيق و توسعه صورت نميگيرد؛ چون با پرداخت هزينه، نياز خود را ازخارج كشور بلافاصله رفع ميكند. مراكز تحقيق و توسعه موجود هم از مراكزپژوهشي قابل و توانا نيستند و ابتكار ندارند بهعنوان مثال با اينكه مبلغقابل ملاحظهاي در ايران خودروهزينه ميشود خروجيهاي آن بسيار پايين است
اگرتشكيلات ايران خودرو با آن عظمت در اختيار كشوري قرار ميگرفت كهدانشمندان و متخصصان و محققانش به راحتي به بدنه ايران خودرو متصلميشدند، ايران خودرو بهمراتب بهتر و در جايگاه بسيار بالاتري به لحاظتوليد و كيفيت محصول قرار داشت
دانشمند برجسته جهان اسلام ميافزايد:علوم كاربردي بسيار مفيد است ولي قادر به شكافتن مرزهاي دانش نيست. دردانشگاهها بايد روي دانشهاي بنيادي كار شود ولي مشكل اينجاست كه با نبودبخش خصوصي دانش توليد شده مورد استفاده قرار نميگيرد دولت هم روي اين علمتوليد شده سرمايهگذاري نميكند و گاه اصلا اعتقادي ندارد بهعنوان مثالچنانچه به شركت مخابرات مراجعه و تقاضاي حمايت از يك طرح پژوهشي زيربناييشود قبول نميكند درحاليكه 50 ميليون امروز همان 50 ميليارد فرداست
تجاريسازيآن و در نتيجه توسعه همه جانبه كشور شود.در حال حاضر كشورهاي ديگر ازدانش بسيار زياد دانشمندان ايراني، ميليونها دلار برداشت ميكنند كهمتأسفانه عامل آن خود ما هستيم

كمبودامكانات مالي
پروفسورهرمز مه منش، متخصص جراحي رباتيك و فوق تخصص جراحي قلب و عروق نيز بههمشهري ميگويد: امكانات مالي پروژههاي علمي در حدي كه بايد و شايد فراهمنميشود و از سوي ديگر متخصصان دانشگاهي حوزه پزشكي به خاطر نيازهايموجود بيشتر مجبورند به كارهاي كلينيكال و روزمره پزشكي بپردازند تا بهكارهاي تحقيقاتي پروفسور مه منش فقدان تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي مناسب ولازم را يكي ديگر ازمشكلات موجود بر سر راه توليد فناوري عنوان ميكند وادامه ميدهد:انجام تحقيق وپژوهش مستلزم وجود آزمايشگاههاي مجهز است كهبا نبود آن توليد محصول از دانش نيز با مشكل مواجه ميشود.دانشگاههاياروپايي و آمريكايي علاوه بر ايجاد دانشگاههاي مجهز براي محققان خود آنهارا در اختيار دانشمندان ديگر كشورها نيز قرارميدهند
مشكل ISI
دكتررمضانعلي صادقزاده، معاون صنايع هايتك سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران نيزدرگفتوگوباهمشهري اظهار ميدارد: واقعيت اين است كه ما در خيلياز زمينهها صاحب تكنولوژي نيستيم و فقط از آن بهرهبرداري ميكنيم وجهتگيري سيستم آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها تاكنون تشويق به چاپمقالهآي اسآي در مجلات علمي بوده است؛ بهطوريكه عامل ارتقاي استاداندانشگاهي بوده است. محتواي اين مقالات نيز عمدتا توسعه دانش و تكنولوژياست كه كشورهاي صاحب فناوري ميتوانند از آنها استفاده كنند و قابليتتجاريسازي آن در داخل كشور وجود ندارد اخيرا در بازنگري كه در سيستمارتقا صورت گرفته از استادان و اعضاي هيأت علمي خواسته شده كه به مقولهكاربردي كردن تحقيقات توجه شود كه باعث تجاريسازي علم خواهد شد
همچنينبايد واردات و تعرفههاي آن، در جهت حمايت از توليد داخل و ارتقاي كيفيتآن باشد. تصميمگيريهاي كلان و برنامهريزيها بايد در جهتي باشد كهمقالات توليد شده علمي كاربردي شوند و در جهت رفاه و توليد ثروت به كارگرفته شوند
طاهره ساعدي(نویسنده مفاله در همشهری)