حفاظت از شاتلهای ناسا با ثبت تصاویر حرارتی در هنگام فرودسازمانناسا به منظور بررسی میزان حرارت وارد شده به شاتلها در هنگام فرود بهزمین از هواپیماهای نظامی ویژه ای برای ثبت تصاویر حرارتی از شاتلهااستفاده می کند.


به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان ناسا پس از وقوع فاجعه شاتل کلمبیا در سال 2003 به منظور بررسیدقیق شاتلهایش در هنگام فرود آمدن از راه حل جالبی را مورد استفاده قرارمی دهد. این سازمان از هواپیماهای پیشرفته ارتشی برای ثبت 10 هزار تا 15هزار عکس در ثانیه از شاتل در هنگام فرود آمدن استفاده می کند.شاتلهایفضایی از 10 هزار قطعه حرارتی برخوردارند که در قسمتهای زیرین و باله هاقرار گرفته و از شاتل در برابر حرارت بالای موجود در اتمسفر محافظت می کند.براساس گزارش پاپ ساینس، ناسا به منظور بررسی میزان حرارت وارد شده بهشاتلها در هنگام فرود آمدن تصاویری را با کمک دوربینهای حرارتی به ثبت میرساند تا مناطقی را که بیشتر تحت تاثیر حرارت قرار دارند را شناسایی کردهو در صورت نیاز به مقاوم سازی این بخشها اقدام کند.