تلاش دانشمندان برای تغییر مفهوم اشکال حیات در سیارات دیگر


گروهیاز محققان بین المللی در حال مطالعه بر روی امکان وجود مایعات مختلفیهستند که می توانند مفهوم جدیدی را از اشکال مختلف حیات در سیارات مشابهزمین ارائه کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر،پژوهشگران بین المللی به سرپرستی دانشگاه وین پروژه ای را برای شناسایینشانگرهای بیولوژیکی مرتبط با اشکال احتمالی حیات در روی سیارات دیگر درکنگره علوم سیاره ای اروپا در پتسدام آلمان ارائه کردند.

درحالحاضر سیاراتی که می توانند میزبان حیات باشند در داخل منطقه قابل سکونتاطراف ستاره منظومه شمسی قرار دارند. این سیارات دارای اتمسفری هستند کهدر آن دی اکسید کربن، بخار آب و نیتروژن وجود دارد و روی سطح این سیاراتمی تواند آب به حالت مایع نیز حضور داشته باشد.

بنابراین با تحقیق بر روی نشانگرهایی که حاصل متابولیسم اشکال حیات مشابه سیاره ما باشد می توان به وجود حیات در این سیارات پی برد.

یکی از نشانگرها آمینواسید مایع است. آمینو اسیدها مولکولهایی هستند که از اتمهای اکسیژن و کربن تشکیل شده اند.

ایندانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "اکنون زمان آن رسیده است که مفهومجدیدی برای حیات ارائه شود. حتی اگر این مفهوم جدید مشابه آن تصوری نباشدکه ما از حیات می شناسیم. در حقیقت حیات می تواند چیزی باشد که نه از آب ونه از متابولیسم برپایه کربن و اکسیژن تشکیل شده باشد."

براساسگزارش World Science، یکی از شرایط لازم برای وجود حیات حلالی است که دریک طیف دمایی مشخص به صورت مایع بماند. این طیف دمایی برای آب بین صفر تا100 درجه سانتیگراد است اما حلالهای دیگری وجود دارند که می توانند دردماهای بالاتر از 200 درجه سانتیگراد نیز به صورت مایع بمانند. این حلالهامی توانند اقیانوسهایی را روی سیارات دیگر نزدیک به خورشید واقع در منطقهقابل سکونت تشکیل دهند.

همچنین یک اقیانوس آمینواسیدی مایع میتواند در سیارات فواصل دورتر از منطقه قابل سکونت نیز وجود داشته باشد.برای مثال بخش وسیعی از تیتان، قمر زحل پوشیده از اقیانوسهای متان و اتاناست.

این گروه تحقیقاتی در تلاش برای شناسایی حلالهای جدیدی غیراز آب هستند که این حلالها می توانند همانند آب میزبان اشکال مختلفی ازحیات باشند.