خبرگزاري فارس:مدير كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ماه گذشته(شهريور)، 458 اختراع توسط مخترعان داخلي و خارجي در كشور به ثبت رسيدهاست.

محمدحسنكياني اظهار داشت: از اين تعداد، 437 مورد اختراع ثبت شده مربوط بهمخترعان داخلي و 21 مورد اختراع ثبت شده مربوط به مخترعان خارجي بوده است.

وي درباره كلاظهارنامههاي واصله به اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاكدر تير گفت: كل اظهارنامههاي واصله به اداره كل مالكيت صنعتي در شهريورماه گذشته، 928 مورد بود كه از اين تعداد، 888 مورد مربوط به متقاضيانداخلي و 40 مورد مربوط به متقاضيان خارجي بوده است.

كياني همچنينبه وصول 139 اظهارنامه طرح صنعتي در ماه گذشته در كشور اشاره كرد و افزود:از مجموع اظهارنامههاي واصله به اداره كل مالكيت صنعتي درمرداد ماه، 111مورد به ثبت رسيده است.

كياني همچنين درباره ثبت علائم تجاري دراداره كل مالكيت صنعتي در شهريور ماه گفت: طي ماه گذشته، يك هزار و 959اظهارنامه براي ثبت علائم تجاري واصل شد كه از اين تعداد، يك هزار و 800مورد متعلق به متقاضيان داخلي و 159 مورد متعلق به متقاضيان خارجي بودهاست.

وي با بيان اينكه از مجموع اظهارنامههاي واصله، 567 موردموفق به ثبت در اداره كل مالكيت صنعتي شد، ادامه داد: از اين تعداد، 483مورد داخلي و 84 مورد خارجي بوده است.