كارشناسمسوول گروه درسي تاريخ دفتر برنامهريزي و تاليف كتابهاي درسي ضمن تكذيبخبر حذف مطالب مربوط به پادشاهان و حكومتهاي مختلف تاريخي از كتابهايمقاطع راهنمايي و متوسطه، گفت: كتابهاي درسي تاريخ بايد فرهنگ و تمدنايران را پررنگتر بيان كنند.

يعقوب توكلي درگفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با ابراز ناخرسندي از انتشار خبرغير واقعي حذف مطالب مربوط به پادشاهان از كتابهاي درسي تاريخ، عنوانكرد: پررنگسازي فرهنگ و تمدن اصيل ايراني و اسلامي به معناي حذف مباحثمختلف درباره حكومتها و پادشاهان نيست.

وي دراين باره توضيحداد: براي نمونه اطلاعات مربوط به دوران مغولها نبايد محدود به نامپادشاهاني نظير چنگير يا هلاكوخان شود بلكه فعاليت افرادي نظير خواجهنصيرالدين طوسي و شخصيتهاي فرهنگي تاريخي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.

توكلي با اشاره به اين كه كتابهاي درسي به سمت تحول عناصر فرهنگيسوق يابد، تصريح كرد: براي نمونه در كتابهاي تاريخ تنها به جنگهايپيامبر اسلام(ص) ايشان پرداخته شده، در حالي كه پيامبر(ص) علاوه بر جنگبا كفار، منافقان و يهوديان، فعاليتهاي عظيم و مختلف ديگري نيز داشتهاندكه بيشتر قابل استفاده و آموزش براي دانشآموزان خواهد بود.

كارشناسمسوول گروه تاريخ دفتر برنامهريزي و تاليف كتابهاي درسي با بيان اين كه«تغيير در متون درسي فرآيندي دشوار و زمانبر است» يادآور شد: تاكنون محورتاريخ هميشه حكومتها بودهاند ولي حذف اين بخش اصلا امكانپذير و صحيحنيست، اما پرداختن به مباحث پادشاهان بايد در كنار ساير عناصر فرهنگي موردتوجه قرار گيرد.

گفتني است طي چند روز اخير برخي منابع خبري از حذفمباحث مربوط به پادشاهان از كتابهاي تاريخ مقاطع تحصيلي راهنمايي ودبيرستان خبر دادند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]