کشف قله های مرتفع یخی در حلقه های سیاره زحل


فضاپیمایکاسینی تصاویر جدیدی از سیاره زحل به زمین ارسال کرده است که در میان آنهامی توان قله های یخی با ارتفاع 3 یا 4 کیلومتر را در حلقه های زحل مشاهدهکرد.


به گزارش خبرگزاری مهر،تصاویر جدیدی که توسط فضاپیمای کاسینی سازمان ناسا از حلقه های منجمدسیاره زحل به ثبت رسیده است نشان می دهد برخی قسمتهای این حلقه ها کهبسیار باریک پنداشته می شوند، از قله هایی بلند برخوردار بوده و دارایخطوط عجیب و درخشانی هستند که در اثر برخورد کیهانی میان ذرات حلقه وتداخل ذرات فضایی به وجود آمده اند.

باب پاپالاردو دانشمند پروژهفضاپیمای کاسینی در این باره می گوید: تصاویر جدید درست مانند گذاشتن یکعینک سه بعدی بر روی چشم است زیرا بعد سوم حلقه ای این سیاره را برایاولین بار نمایان ساخته است این تصاویر از مهمترین پدیده هایی است که تابه حال کاسینی موفق به کشف آنها شده است.

کاسینی این تصاویر را درزمان اعتدال 11 آگوست این سیاره به ثبت رسانده است، زمانی که نوارهایدرخشان این سیاره برای زمینیان غیر قابل مشاهده می شود این پدیده تنها دوبار در چرخش مداری 30 ساله زحل رخ می دهد. زمین نیز از دو دوره اعتدالبهاری و پاییزی برخوردار است که روز گذشته 22 سپتامبر 2009 اعتدال پاییزیرا پشت سر گذاشت.

حلقه های زحل از قطعات بزرگ یخی تشکیل شده اندکه در فاصله 140 هزار کیلومتری از مرکز سیاره قرار گرفته اند. در برخینقاط از این قطعات یخی ارتفاع تنها به 10 متر می رسد اما در برخی نقاطدیگر می تواند ارتفاعات بیشتری را مشاهده کرد. به گفته دانشمندان در گذشتهتصور می رفت حداکثر ارتفاع این قطعات یخی به اندازه یک ساختمان دو طبقهاست اما اکنون و با کمک تصاویر جدید کاسینی ارتفاعاتی بیش از 3 کیلومترنیز در این قطعات مشاهده شده است.

از بلند ترین ارتفاعاتی که دراین تصاویر مشاهده شده است ارتفاع 4 کیلومتری است که در اثر نیروی گرانشیقمر دافنیز زحل شکل گرفته است. این قله در واقع مرتفع ترین قله ای است کهدر میان حلقه های زحل مشاهده شده است دانشمندان تخمین می زنند در حدود 35تریلیون تریلیون تن یخ، غبار و صخره در حلقه های زحل وجود دارد.

براساس گزارش ای بی سی نیوز، فضاپیمای کاسینی از سال 2004 تا کنون به مطالعهبر روی سیاره زحل پرداخته است و هم اکنون در میانه ماموریتی که زمان آنافزایش یافته است، قرار دارد.