احسان علیخانی:«اشتباهم این بود كه خودم را به خاطر مهمانهاي برنامه هزينه كردم»
علیخانی به دلیل انتقاد از وزیر راه برای همیشه از تلویزیون رفت .
آخرين قسمت از برنامه «ماه عسل» در حالي به روي آنتن رفت كه پخش زنده آنمتوقف و به جاي آن پيامهاي بازرگاني به روي آنتن رفت. آخرين قسمت ازبرنامه «ماه عسل» كه در ايام ماه مبارك رمضان به طور زنده روي آنتن ميرفت، روز عید فطر پخش شد.
بنابراين گزارش، در دقايق پاياني اينبرنامه عليخاني اعلام كرد كه اين آخرين اجراي من در برنامه «ماه عسل» استو ديگر مجري اين برنامه نخواهد بود. وي در بخشي از اظهارات خود گفت: ماميرويم تا كساني كه از ما بهتر هستند به اجراي اين برنامه بپردازند.بسياري نسبت به اين برنامه لطف داشتند اما برخي هم نسبت به لحن و نوع كلاممن در اين برنامه اعتراض داشتند.همچنين او در ادامه سخنان خود به كم تحمليبرخي از مسئولان اشاره كرد كه نميتوانند حتي نقدهاي بسيار معمولي را تحملكنند. اين برنامه بخشهاي معنوي نيز داشت كه ما از آنها بهره برديم كهبرخي متوجه اين بخش معنوي نشدند.
عليخاني در حال صحبت با بينندگانبود كه اين برنامه يكباره و حتي بدون پخش شدن تيتراژ پاياني قطع و به جايآن پيام بازرگاني به روي آنتن رفت. پس از پايان پيامهاي بازرگاني نيز پخشتكرار قسمت پاياني مجموعه تلويزيوني «پنجمين خورشيد» به كارگرداني عليرضاافخمي آغاز شد و اين در حالي بود كه احسان عليخاني از اين برنامه به عنوانآخرين اجراي خود ياد ميكرد و خود را از اين پس «يك بيننده تلويزيون»ميناميد.
اين مجري و يكي از تهيهكنندگان ويژه برنامه «ماه عسل» پيشاز آخرين برنامه گفت: داشتن جسارت يكي از ويژگيهاي مهم يك مجري است وگويندهاي كه جسارت نداشته باشد فرقي با يك بازيگر ندارد.
احسانعليخاني درباره بازخوردهاي اين برنامه در ميان مردم و اينكه آيا آمارمشخصي از سوي روابط عمومي سازمان در اينباره به آنها ارايه شده است ياخير؟ گفت: واكنشهايي كه نسبت به برنامه نشان داده شد، چه از طريق تلفن واساماس، و چه از طريق مطبوعات و مردم، حاكي از اين است كه برنامه ديدهشده است؛ روابط عمومي سازمان هم آماري به ما نداده است، ولي از حجم بالايتماسها و واكنشهاي مردم خبر داده است كه در ميان آنها و بد هم وجوددارد.
وي درباره ميزان واكنشهاي منفي و انتقادهاي مردم نسبت به اينبرنامه اظهار كرد: آنچه اهميت دارد اين است كه برنامه ديده ميشود، حالممكن است برخي نوع اجرا را دوست نداشته باشند، يا اينكه از فلان مهمانبرنامه خوششان نيايد.
عليخاني در پاسخ به اين پرسش كه به نظر ميرسدمعيار شما براي انتخاب مهمانهايتان استثنابودن آنها در حوزه خاصي بودهاست، آيا مبناي مشخص و تحقيق و پژوهش خاصي براي انتخاب مهمانها و و تعييناين استثنا بودن آنها وجود داشته است؟ گفت: مهمانهايي كه دعوت كرديملزوما استثنايي نبودند، ولي كساني را آورديم كه از بطن مردماند، قصه وغصههاي زيادي دارند، ولي در طول سال ديده نشدهاند.
وي ادامه داد:چند روز قبل از آغاز برنامه دور هم جمع شديم و از طريق مطبوعات، اينترنت ودوستان مختلفي كه در شهرستانها داشتيم يك ليست 70، 80 نفره جمعآوري وآنها را اولويتبندي كرديم و سپس به سراغ آنها رفتيم.
مجريبرنامهي «ماه عسل» اظهار كرد: برخي از مهمانها را نيز مردم از طريقاساماس به ما معرفي كردند كه البته از ليستي كه فراهم كرده بوديم تعداديعليرغم اينكه قصههاي جذابي داشتند راضي نشدند كه در برنامه ما شركتكنند، چون دوست نداشتند قصههايشان رسانهيي شود.
وي با بيان اينكهامسال مهمانهاي شهرستاني ما نسبت به سالهاي گذشته بيشتر بود، در پاسخ بهاين پرسش كه آيا به دنبال اين بوديد كه از افراد برجسته و سرشناس كشور درحوزههاي مختلف دعوت كنيد ولي به دليل محدوديتهاي رسانهاي و يا احتمالاممنوعالتصوير بودن آن اشخاص موفق به اين كار نشديد گفت: ما به هيچ وجه بهدنبال دعوت از افراد و شخصيتهاي برجسته نبوديم، ولي در موارد معدودي بهدليل برخي مسؤوليتها نتوانستيم از افرادي براي شركت در برنامه دعوت كنيم.
عليخاني دربارهي اهميت جسارت داشتن مجري در اجراي زنده و اينكه اينجسارت به گونهاي باشد كه از عرف و آنچه رسانه، مخاطب و مسوولانبرميتابند خارج نشده و به پررويي تعبير نشود، گفت: بدون شك داشتن جسارتيكي از ويژگيهاي مهم يك مجري است و گويندهاي كه جسارت نداشته باشد، فرقيبا بازيگر ندارد. البته جسارتي كه مثبت و مورد قبول مردم باشد.
ويادامه داد: من به عنوان گوينده ملزم هستم مثل مردم فكر كنم، چون نمايندهمردم در رسانه و شاهدي از واكنشهاي آنها هستم، اصلا وظيفه من به عنوانگوينده اين است كه مثل مردم تعجب كنم، گريه كنم، سوال كنم، بخندم و ...
مجريو تهيهكننده ويژه برنامه «ماه عسل» در پاسخ به اين پرسش كه به اعتقادبرخي از بينندگان برنامه جسارت شما گاهي به سمت پررويي ميرود نظر شما دراينباره چيست؟ اظهار كرد: من اعتقاد ندارم كه اين اتفاق افتاده باشد بههرحال هركسي سليقهاي دارد اما كاري كه من امسال شايد به اشتباه انجامدادم اين بود كه خودم را به خاطر مهمانهاي برنامه هزينه كردم.
ويتوضيح داد: برخي از مهمانها اولينبار بود كه پشت دوربين قرار ميگرفتند،استرس داشتند يا ظرفيت صحبتكردن را نداشتند، من خودم را در مواقعي ظالمنشان دادم تا مظلوميت مهمان برنامه نشان داده شود و اين فرق برنامه ما بابرنامههاي ديگر است.
عليخاني درباره هماهنگشدن خود و مهمانها قبلاز آغاز برنامه نيز اظهار كرد: من هرگز قبل از برنامه با مهمانها حرفنميزنم چون ميخواهم گفتوگو بكر و مستند باشد.
وي در پاسخ به اينپرسش كه اين عدم هماهنگي قبل از برنامه شايد اين شبهه را در بينندگان بهوجود بياورد كه شما آماده نيستيد يا مطالعه نداشتهايد گفت: اينكار سخت وبه نوعي ريسك است، اما من دوست دارم مهمانم را اولينبار روي آنتن ببينم وبه او سلام كنم. البته درباره موضوع گفتوگو و كليات آن از قبل فكرميكنم.
وي ادامه داد: مطمئن باشيد من از همه كساني كه برنامه راميبينند مهمانهاي دعوتشده را بيشتر دوست دارم و برايم مهم است كه آنهامحبوب از استوديو بيرون بروند.


سينماي ما