پرتاب راكت جديد ناسا و مشاهده نورهاي عجيب در آسمان ويرجينيا


سازمانفضايي آمريكا (ناسا) اعلام كرد: در بخشي از آزمايشات خود در ويرجينياراكتي را با موفقيت پرتاب كرده است و اين انفجار احتمالا باعث شده كههزاران نفر از مردم نورهاي عجيبي را در آسمان مشاهده كنند.


به گزارش ايسنا، اينآژانس تصريح كرد: روز شنبه اين راكت جديد موسوم به «BLACK BRANT 7 » پرتابشد و هدف از پرتاب اين راكت جمعآوري اطلاعات از مرتفع ترين ابرها دراتمسفر زمين عنوان شده است.


در زمان پرتاب اين راكت هزاراننفر از ساكنان شمال شرق آمريكا به تلويزيون هاي محلي خبر دادند كه نورهايعجيبي را در آسمان ديده اند.


به گفته مقامات ناسا اين راكت قرار است يك ابر مصنوعي توليد كند.


ناسااميدوار است كه با اين آزمايش به اطلاعات مفيدي درباره شكل گيري وويژگيهاي ابرهايي كه در ارتفاعات بلند به وجود ميآيند، دست پيدا كنند.