الماسهایی از فضا


همشهري آنلاين:الماسهايسياه رنگ نادري كه تنها در برخي نقاط جهان يافت ميشوند، احتمالاً در پيبرخورد يك شهاب سنگ بزرگ، از فضا به زمين منتقل شده اند.

الماسهايسياه رنگ نادري كه تنها در برخي نقاط جهان يافت ميشوند، احتمالا در پيبرخورد يك شهاب سنگ بزرگ با زمين در ميلياردها سال قبل، از فضا به زمينمنتقل شدهاند. اين الماسها كه از آنها با نام « كربونادو » نيز يادميشود تاكنون تنها در كشور برزيل و نيز جمهوري آفريقاي مركزي شناسايي شدهو برخلاف ساير انواع الماسها، هر كدام از اين الماسهاي سياه رنگ ازميليونها كريستال الماس بسيار كوچك تشكيل شدهاند.

از ديگرويژگيهاي غيرعادي اين الماسها، وجود منفذهاي كوچك در سطح آنهاست كهمحققين تاكنون توجيه قانعكنندهاي براي پيدايش اين منافذ پيدا نكردهاند.

الماسهايعادي معمولا در عمق ۲۰۰ كيلومتري زير زمين شكل ميگيرند كه در آن فرايند،عنصر كربن تحت فشار بسيار زياد به الماس تبديل ميشود. دانشمندان معتقدندمنافذ الماسهاي سياه رنگ احتمالاً در اثر تماس آنها با گاز در حينشكلگيري ايجاد شدهاند، اما در اعماق ۲۰۰ كيلومتري زمين هوايي وجود نداردكه بتواند اين منافذ را در الماسهاي سياه رنگ توليد كرده باشد.

بهگفته «استفن هاگرتي»، زمينشناس دانشگاه بينالمللي فلوريدا در مياميآمريكا، وجود منافذ عجيب روي سطح اين الماسها و نيز اين مطلب كهالماسهاي ياد شده نه در معادن عادي، و فقط در نقاط خاصي از زمين يافتميشوند، احتمالاً نشانه ورود آنها از فضا به كره زمين است.

بهگزارش آسمان پارس، اين محقق عقيده دارد الماسهاي سياه رنگ احتمالا در پيسقوط يك سنگ آسماني از فضا به زمين منتقل شدهاند. سنگ آسماني مذكوراحتمالا داراي قطري در حدود يك كيلومتر بوده و ميلياردها سال قبل در زمانيكه زمين و ماه به شدت توسط شهاب سنگها بمباران ميشدند، از فضا به زميناصابت كرده است. عمر الماسهاي « كربونادو » پيش از اين بين دو تا چهارميليارد سال تخمين زده شده است. در آن دوران آمريكاي جنوبي و آفريقا بهيكديگر متصل بودهاند كه دليل كشف شدن الماسهاي ياد شده تنها در دو كشوربرزيل و كشور آفريقاي مركزي، همين مطلب است.

به گفته هاگرتي،ذرات تشكيلدهنده اين الماسها احتمالاً ميلياردها سال قبل در پي انفجاريك ستاره به صورت گاز در فضا منتشر شده است و اين گازها بعدها به ابرهايگازي پيوستهاند كه منظومه شمسي از آنها شكل گرفته است. با گذر زمان بيشتراين گازها درون منظومه شمسي فشرده شده و به شكل يك سنگ آسماني درآمدهاندو آن سنگ آسماني در نهايت به زمين اصابت كرده است. محققين اين دانشگاه بهعلاوه با استفاده از تجهيزات طيفسنجي، ساختار اين الماسهاي سياه رنگ رامورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند ساختار آنها به ميزان زيادي مشابهساختار بقاياي برخي سنگهاي آسماني است كه در گذشته روي زمين كشف شدهاست.