باستان شناسان فسيل دايناسوري كوچك را كه شبيه دايناسور تيراناسورس ركس " تي ركس " بوده است را در چين كشف كردند.
بهگزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي فسيل جديد اين دايناسوركه اخيرا درشمال شرقچين كشف شد از هرلحاظ بسيارشبيه به فسيل تي ركس اما حدود يكصد برابركوچكترازآن است .
محققين تخمين مي زنند كه اين دايناسوركوچك درشصت ميليون سال قبل از تي ركس روي كره زمين زندگي مي كرده است .
درحاليكه دانشمندان معتقدند دايناسور عظيم الجثه تي ركس بالغ برپنج تن وزن داشتهاين دايناسور تازه كشف شده فقط سه مترقد و حدود 65 كيلوگرم وزن داشته و ازلحاظ تكاملي از نياكان تي ركس محسوب مي شود.
دانشمندان مي گويند هر دوجانورازدايناسورهاي گوشتخواربوده كه در شكار مهارت و بي رحمي خاصي داشتهاند. بنابراين گزارش فسيل اين دايناسور تازه كشف شده درچين نزديك بود دربازارسياه به فروش برسد اماباتلا ش هاي دولت چين اين فسيل باارزش به جامعهعلمي بازگردانده شد.