اگر نميخواهيد بيمار شويد؛ احساساتتان را بيان کنيد.
هيجاناتو احساساتي که سرکوب يا پنهان شده باشند به بيماريهايي نظير ورم معده،زخم معده، کمر درد و درد ستون فقرات منجر ميشوند. سرکوبي احساسات به مرورزمان حتي ميتواند به سرطان هم بيانجامد. در آن زمان است که ما به سراغ يکمحرم ميرويم و رازها و خطاهاي خود را با او در ميان ميگذاريم!
گفتگو، صحبت کردن، کلمات، ... وسيله درماني قدرتمندي هستند.

اگر نميخواهيد بيمار شويد؛ تصميمگيري کنيد.
افراددو دل و مرد�`د دچار دلهره و اضطراب هستند. دو دلي و بيتصميمي باعثميشود که مشکلات و نگرانيها روي هم انباشته شوند. تاريخ انسان بر اساستصميمگيريها ساخته شده است. تصميمگيري دقيقاً به معني چشمپوشي آگاهانهاز بعضي مزايا و ارزشها براي به دست آوردن بعضي ديگر است. افراد مرد�`ددر معرض بيماريهاي معدي، دردهاي عصبي و مشکلات پوستي قرار دارند.

اگر نميخواهيد بيمار شويد؛ به دنبال راه حلها باشيد.
افرادمنفي، مشکلات را بزرگ ميکنند و راه حلها را نمييابند. آنها غم و غصه،شايعه و بدبيني را ترجيح ميدهند. روشن کردن يک کبريت بهتر از تاسف خوردناز تاريکي است. زنبور، موجود کوچکي است ام�`ا يکي از شيرينترين چيزهايجهان را توليد ميکند. ما هماني هستيم که ميانديشيم. افکار منفي باعثتوليد انرژي منفي ميشوند که آنها نيز به نوبه خود تبديل به بيماريميگردند.

اگر نميخواهيد بيمار شويد؛ در زندگي اهل تظاهر نباشيد.
کسيکه واقعيت را پنهان نگاه ميدارد، تظاهر ميکند و هميشه ميخواهد راحت وخوب و کامل به نظر ديگران برسد، در واقع بار سنگيني را بر دوش خود قرارميدهد. مثل يک مجسمه برنزي با پايههاي گِلي. هيچ چيز براي سلامتي بدتراز نقاب به چهره داشتن و زندگي کردن با تظاهر نيست. اين گونه افراد زرق وبرق زياد و ريشه و مايه اندکي دارند و مقصد آنها داروخانه، بيمارستان ودرد است.

اگر نميخواهيد بيمار شويد؛ واقعيتها را بپذيريد.
سرباززدن از پذيرش واقعيتها و عدم اتکاء به نفس، ما را از خودمان بيگانهميسازد. هسته اصلي يک زندگي سالم، يکي بودن و رو راست بودن با خود است.کساني که اين را نميپذيرند، حسود، مقل�`د، مخر�`ب و رقابت طلب ميشوند.پذيرفتن انتقادها، کاري عاقلانه و ابزار درماني خوبي است.

اگر نميخواهيد بيمار شويد؛ اعتماد کنيد.
کسانيکه به ديگران اعتماد ندارند نميتوانند ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنندو نميتوانند رابطه پايدار و عميقي با ديگران به وجود آورند. آنها معنیدوستی واقعی را درک نميکنند. بياعتمادي باعث کاهش ایمان فرد ميگردد.اثری از: دکتر دراتسیو وارلا
منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]