کتابجرایم ارتفاعات بلند نوشته مایکل کوداس به دزدی کپسولهای اکسیژن ، کارنکردن کپسولهای اکسیژن،بجا گزاردن افراد ناتوان در جهت فتح قله در حالی کهدر صورت امداد رسانی قابل نجات یافتن می باشند و ... می پردازد.

اینروزنامه نگار جهت نوشتن این کتاب دو ماه با صرف 60 هزار دلار به اورست میرود تا به وجهه تارک صعود اورست بپردازد که توسط دلالان صعود آغشته به بویمشمئز کننده دلار گشته است...


منبع: ESPN OUTDOORS NEWS