آیامایلید که قدرت کششی خود، توانایی ایستایش و یا قدرت حرکت رو به جلوی خودرا تا 20% افزایش دهید؟ راه حل اینجا است. عهد کنید که کششهای سنگین را سهبار در هفته وبرای مدت ده هفته انجام دهید. آیا آسان به نظر می رسد؟ بلهآسان است اما می بایست عهد کنید و همه مراحل را به طور کامل دنبال کنید تانتیجه عاید شود.

ابتدا خودرا آزمایش کنید. مشخص کنید که چند کششکنترل شده ی کامل می تواند به میله بارفیکس ویا جای انگشتان دسته ی یک سطلانجام دهید. این عدد را یادداشت کنید و محاسبه کنید که با 20% افزایش چهخواهد شد. این هدف شماست.

برای دستیابی به این هدف می خواهیم ازیکی از تکنیکهای آموزشی بیش- جاذبه ای من که در " آموزش صعود" به تفصیلآمده بود" استفاده کنیم.

به طو کلی، می خواهیم با اضافه کردن وزنبه بدن شما در حال انجام 5 حالت کشش، بیش جاذبه (بیشتر از کشش واقعیجاذبه) را شبیه سازی کنیم. حتماً تا به حال تجربه کرده اید که پس از درآوردن چکمه های اسکی و یا یک کوله پشتی سنگین، احساس سبکی کنید. ما میخواهیم همین کار را باعضلات شما که در بالا رفتن دخیل هستند، بکنیم! راهحل این است که با 10 تا 30 پوند اضافه تمرین کنید تا سیستم عصبی و ماهیچهای شما را وادار کنید تا با این افزایش ظاهری جاذبه سازگار شود. در دارزمدت توانایی ایستایش و کشش خود را افزایش می دهید، به طور پیوسته وبا همانوزن نرمال و آنگاه احساس می کنید که در ماه کوهنوردی می کند.

برنامه این است که در روزهای عادی تمرین و یا روزهای صعود پنج نوع کشش اضافه وزنشده را حتی الامکان تا پایان همان جلسه وقتی که عضلات خوب گرم شده اندانجام دهید. برای چهار هفته اول یک کمربند 10 پوندی (بهترین روش) و یا یکبسته پر از لوازم به وزن 10 پوند استفاده کنید. حداکثر پنج حالت کشش را باحداقل 3 دقیقه استراحت در بین هر کدام انجام دهید. با تکمیل این دوره ی دههفته ای پنج روز از تمرینات فاصله بگیرید و سپس خود را در وزن واقعی خودامتحان کنید و تعداد آن را بشمارید . احتمالاً تعجب می کنید؟

نهایتاًاین آموزش بیش- جاذبه ای برای کسانیکه قادر نیستند10 کشش متوالی انجامدهند مناسب نیست. در عوض می توانید به یک برنامه ی سه روز در هفته برای دههفته در همان وزن واقعی خود اکتفا کنید. راز موفقیت خود بهره گیری از یکنشان است که شما را در انجام 8 تا10 کشش در هر کدام از آن پنج حالت یاریکند. هر مجموعه را با قدرت خود انجام دهید اما نشان را به انتهای ران خودمنتقل کنید تا به شما کمک کند 8 تا 10 کشش را انجام دهید. در ظرف ده هفتهبه 8 تا 10 کشش می رسید و به طور پیوسته احساس قدرتمندی بیشتری می کند.

چنانچه وزن شما کمتر از 150 پوند(68 کیلو) نصف وزن توصیه شده بالا را استفاده نمایید.


ترجمه شده توسط: مونا نصرتی

منبع زبان اصلی مقاله : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]