در صعود عمودی روی سنگ معلق، ماهیچه های مرکزی پیکر شما یک نقش کلیدی درتوانمند سازی بازوان و پاهای شما برای به بیشترین حد رساندن قدرت و منتقلکردن گشتاور نیرو از دست به پا و برعکس بازی می کنند. افراد مبتدی زیادیو همچنین صعود کننده های متوسط که حمله های ابتدایی شان را در روی زمینپرشیب انجام می دهند اغلب گیره های جذاب را برای استفاده سخت تر از آنچهکه انتظار داشتند پیدا می کنند. علاوه بر این آنها معمولاً کشف می کنند کهافراد متوسط قد با کمال تعجب وقتی که سنگ در مقابل چهره شان است حس میکنند که قدشان بلند است، ریشه این مشکلات احتمالاً یک ترکیب پیچیده ای ازتکنیک ضعیف و قدرت ناکافی در هر دو بازو (بطور آشکارا ، آنهایی هستند کهفشرده می شوند) وخیلی کمتر در پیكر می باشد همچنانکه شما ممکن است انتظارداشته باشید ،یک روش مناسب برای نیرومند کردن این ماهیچه های تثبیت کنندهمرکزی صعود کردن بطور متناوب از روی زمین پرشیب می باشد.

اگراولویت شما صعوداز مسیرهای معلق است یا اگر شما بطور منظم روی مسیرهای غارمانند شیب دار سنگ نوردی می کنید، شاید شما قبلاً در این ماهیچه ها (اگرچه، هنوز احتمالاً از شرطی کردن بیشتری سود می برید) مقدار زیادی قدرت راافزایش داده اید.

خواه شما در صعود کردن مبتدی باشید یا اینکهقبلاً شما عمدتاً مسیرهای عمودي را به نسبت مسیرهای کم تر عمودی تر صعودکرده باشید، شما احتمالاً خیلی بیشتر از این تمرین های مورد هدف اینماهیچه های مرکزی سود خواهید برد.

استاندارد طلایی برای توانمندسازی ماهیچه مرکزی دوروش است که برای اولین بار در صعود بوسیله جان گیلرواج داده شد. اهرم جلویی (عکس بالا) و سنگ بازوان کشیده (عکس پایین) هردو روش ماهیچه های سخت پیکر را احتیاج دارند.

اگر شما بتوانید این دو روش را بکار بگیرید سپس مدت تمرین شما روی سطوح نسبت به تثبیت کردن ماهیچه های تنه بهتر صرف می شود.

ازاین که بگذریم ، شما می توانید یک ترکیبی از سنگ نوردی و پیمودن رویدیوارهای شیب دار و دو تمرین انفرادی که در زیر لیست شده است بکار ببرید .برای رسیدن به بهترین هدف بوسیله این ماهیچه ها در سنگ نوردی شما قاطعانهمی خواهید در نتیجه اهمیت ندادن به بعضی موقیعت های بدنی و گیره های کمکمی کنند شما از خستگی بیش از اندازه ماهیچه های مرکزی اجتناب کنید و باعثمی شوید این ثبات بخشنده ها فوق العاده سخت کار کنند.

برای مثالهنگام صعود از یک پیش آمدگی غار مانند بطور مستقیم شما از یک موقعیتمستقيم که اجازه نمی دهد زانو و باسن رها شده حرکت های چرخشی داشته باشنداستفاده کنید.

درحالیکه آشکارا این تدبیر برای ویژگیهای سبک و صرفه جویی در انرژی است

بهخاطرداشته باشید ، این تمرین است نه یک عمل صعود آن یک کار بهتر از هدفقرار دادن ماهیچه های مرکزی به منظور تمرین انجام می دهد. به محض رسیدن بهبالای غار، از دیواره به همان شيوه پایین بیایید، فرود از سطح شیب داربهترین روش به بازی وادار کردن ماهیچه های مرکزی است آخرین تدبیر دیوارتمرینی، پیمودن یک دیوار كمي معلق است در حالیکه دستهایتان روی سرتانگذاشته اید و پاها یتان را پایین نگه داشته اید می باشد.

شما بهسرعت احساس می کنید که ماهیچه های مرکزی به بازی درمی آیند در حالیکه شماتمام تلاش خود را برای جلوگیری کردن از اینکه بدنتان از دیوار آویزان شودمی کنید.

علاوه بر این ، شما می توانید یک سری حرکات شکمی و معلقکردن زانوها را چند روز در هفته انجام دهید. این تمرینات سنتی به خوبیقسمتهای شکمی بالایی و پایینی را مورد هدف قرار می دهد .

برایبهترین نتایج، همه این روشهای تمرینی توصیف شده در این مقاله را که شاملابتدا تمرین دیواری و بعد تمرینات زمینی است را انجام دهید.

منبع زبان اصلی که توسط هم طناب ترجمه شده است : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]