تواناییدقیق تر کردن و حفظ کردن تمرکز یک مهارت ورزشی سخت می باشد ، به خصوص دریک فعالیتی مثل صعود کردن، در جای که عناصر خطر یک تاثیر مداوم روی منحرفکردن تمرکز از کار درحال انجام دارند. به تمرکز همچون یک عامل محدود کنندهتوجه تان روی یک نقطه فکر بکنید. تصور کنید یک نشانه لیزری روی یک نقطهروی دیوار تاکید می کند. در صعود شما باید قادر باشید که آگاهانه تمرکزتان را روی تنها کاری حساس تر از عمل صعودتان هدایت کنید. به عنوان مثالفرورفتن در یک حفره کم عمق، با پنجه پا پایین آمدن از روی یک لبه نازک،بیرون کشیدن یک انگشت گیر کرده یا منتقل کردن وزنتان دقیقاً روی نقطه ایاز تعادل راست. درباره هیچ چیزی غیر از این کار حساس فکر نکنید. و شمااحتمالاً مقداری زمان تنفس را بدست می آورید. خوشبختانه، شما می توانیددرست همان موقعی که تمرین تمرکز می کنید هر خصیصه جسمانی یا فنی را تمرینبکنید. به آسانی بعضی از ورزشها یا صعودتان را با این تمرین تمرکز ویژهصرف کنید و شما تمرکز تان را بهبود خواهید بخشید و سریع تر صعود خواهیدکرد.

یک مسیر باچند درجه کمتر از حداکثر توانیتان را انتخاب کنیدو کوشش کنید برای بالا رفتن از طناب (یا سختی) در طول تمام مسیر بوسیلهتمرکز کردن به تنهایی روی یک جنبه از حرکت برای مثال، یک مسیر را با تمرکزکامل دقیقاً روی جایابی دست انجام دهید.

بهترین روش برای گرفتن هرگیره را پیدا کنید. حداقل مقدار قدرت کنترل لازم برای آویزان شدن را بکاربرید و احساس کنید که چگونه تکیه گاه (جادست )همچنانکه شما روی جادست،فشار می آورید.تغییر می کند.

با اطمینان خاطر به مقداری که امکانپذیراست روی نقاط دیگر مثل پاهایتان توازن مهار کننده و غیره تمرکز کنید.درحال حاضر اجازه دهید این نقاط از خودشان مراقبت کنند، و بگذارید حس ششمشما مشخص بکند که پاهای شما کجا می روند و چگونه توازن شما باید منتقل شود.

احتمالشهست که شما این تمرین را کاملاً مشکل بدانید. بطور طبیعی افکار شما حولکارهای دیگری می چرخد و یا حتی به سوی عوامل بازدارنده دیگر در روی زمینهدایت می شود.

اگر این قضیه اتفاق بیافتد به آسانی تمرکزتان را بهسوی آن کار از پیش تعیین شده دوباره هدایت کنید، در این حالت گیره ها ،این پروسه آگاه شدن شما از تمرکز از دست داده تان و دوباره باز گرداندانآن به سوی کار حساسی است که شما بعداً در موقعیت آن قرار می گیرید.

آگاهی حساس شده نسبت به تمرکز از دست رفته برابر با بدست آوردن کنترل تمرکز است

اینتمرین را بطور منظم تکرار کنید اما تمرکز را هر دفعه تغییر دهید( برایمثال روی جایابی پا، جابجایی وزن و غیره، شما روی افزایش هدف زمانی که میتوانید یک تمرکز را حفظ کنید کارکنید این به افزایش تحمل روانی (ذهنی )کمک می کند، همچنانکه شما ماهر تر می شوید این تمرین تمرکز منفرد رابهتمرین (تمرکز فعال) که در آن تمرکز شما بطور متناوب به سوی حساس ترین کاردر هر لحظه منتقل می شود تبدیل کنید..

هدف توانا شدن شما برایانتقال تمرکز تان به سرعت بین کارهای مختلفی که شما در طی یک مسیر باآن درگیر هستید می باشد ،مثل پرتوی لرزان از نمایش یک نور لیزری با تمرین ،پروسه هدایت و دوباره هدایت کردن تمرکز بطور فوق العاده ای ناخودآگاه میشود.

به ندرت وقتی که تمرکز شما از عمل صعود دور می شود ذهن آموزشدیده شما فوراً این فقدان را تشخیص می دهد و دوباره تمرکز را به سوی صعودهدایت می کند. دراین روش بطور مداوم درگیر و خودکارشدن درهنگام صعود بهشما در نائل شدن به بالاترین خواسته یعنی حالت ((شناور)) کمک می کند


منبع زبان اصلی مقاله که توسط هم طناب ترجمه شده است : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]