سریع ترین راه برای بهبود کارآیی هر فرد، ارتقاء کیفیت تفکر است.

اینمساله در صخره نوردی کاملاً صادق است خواه صخره نوردی بر روی دیواره ایبلند باشد یا تمرین ورزشی یا خطوط در هم پیچیده سنتی و یا مسیرهایی دررشته کوه آلپ.

تمام فعالیت ها از افکار، احساسات و شیوه ی تفکر سرچشمه می گیرد و اعتماد به نفس پایه و اساس شکست ویا پیروزی فرد است.

وقتیبرنامه های آمادگی جسمانی و آموزش های تکنیکی سالیانه به درجه ای بالاترمی رسد ، در فصل صخره نوردی بزرگترین موفقیت شما در گرو آمادگی و انعطافعضلات تان می شود تا کارآیی شما بهتر شده و احساس لذت بیشتری نمایید.

با همان احساس تعهد قبلی به تمرین بپردازید و گونه ای عمل نمایید که گویی دارید تمرین قدرتی انجام می دهید.

ودر نتیجه راضی خواهید بود با انجام مداوم این مهارت ها و نه تنها در هرزمان که احساس نیاز کردید ، می توانید بهترین نتیجه را کسب نمایید.

برایعده ای موفقیت آنی به میزان صخره نوردی آنها بستگی دارد و این در حالی استکه برخی دیگر نیازمند به صبوری بیشتری دارند تا زمانی که این مهارت هایذهنی به صورت یک ارزش ناب درآید و قبل از این که بر روی صخره نوردی شانتاثیر بگذارد.

این مساله به میزان سرزندگی ویا ضعف ذهن مرتبط است. این را نباید از یاد برد که این شش مهارت ذهنی به هم پیوسته است و میتواند هماهنگی و انسجام را در تمرین ها برای فرد به ارمغان آورد در مجموعمثل این است که یک بار 5 کیلوگرمی از پشت شما که ناخواسته آن را در حینصعود حمل می کردید از پشت شما برداشته شود.

که من آن را بال ذهنی می نامم

1-خود پنداره تان را از عملکرد جدا سازید.

اگر مشغول مطالعه این مقاله هستید ، معلوم است که صخره نوردی نقش مهمی در زندگی شما بازی می کند.

فشارناشی از این تفکر ( من نمي توانم )می تواند فلج کننده بوده و شاید بتواناز آن به عنوان اصلی ترین تمایل ناامیدی و سرخوردگی در این ورزش یاد نمود.

انسان در انجام کارهایی برنامه محور نه خروجی از لحاظ چهار چوب ذهنی بهتر عمل می نمایند.

باتفکیک خود پنداره تان از عمل صخره نوردی می توانید از صعود لذت برده بدوناین که به نتیجه ی آن فکر کنید . مهم تر این که این عمل به شما آزادیتجربه های نو و یا انجام ریسک را می دهد.

خلاصه این که جدا ساختنخود پنداره باعث کاهش فشارها و استرس ها شده و از این طریق بدون نیاز بهتمرین بیشتر، صعود بهتری خواهید داشت.

2- با افراد مثبت معاشرت نمایید

نوعی از احساس و یا تاثیر محیطی ما را در بر گرفته است که تاثیرات آن بستگی به شخصیت و نگرش نسبت به زندگی و حوادث آن دارد.

افکار و اعمال افرادی که در اطراف شما قرار دارند،بر افکار و اعمال شما، تاثیر می گذارد

طبق مشاهدات من، سه گونه انتخاب پیش روی هر فرد می باشد.

1-صعوداز صخره به تنهایی2- صعود با فردی با انگیزه مثبت3-صعود بافردی منفی نگر وبدبین اصولاً چه لذتی دارد که با افراد شاکی بیرون بروید؟ و لذت موجوددرآن احساس منفی آنها گاهی حتی بدون این که بدانید بر روی صعود شما و لذتموجود درآن تاثیر منفی می گذارد.

اما صعود با افراد خوش بین و مثبت اندیش و یا به تنهایی می تواند موفقیت چشمگیری بدست آورید.

بههر حال اگر تصمیم دارید با دیگران بیشتر ارتباط برقرار کنید از نتایج مثبتانسجام حاصل از افراد خلاق، با انگیزه و مثبت در اطراف تان استفاده ببرید.3- پا را از حوزه ی موجود فراتر گذارید!

برایپیشرفت در هر کار باید اهدافتان از آنچه که تاکنون کسب کرده اید بیشترباشد و همچنین در فکر این باشید که برای رسیدن به هدف از آرامش موجود دستبشویید.

یعنی این که با وجود عدم آرامش ذهنی وجسمی به صعود ادامهدهید. بدین معنی که با ترس هایی که در دل دارید با انجام آنها مقابلهنمایید. که خود به معنی تلاش برای انجام هر غیر ممکن می باشد.

ازاین طریق است که قدم به بعد دیگری از زندگی می گذارید و بینش خود را از هر امر محالی تغییر دهید.

4- ریسک خود را با قدرت ارزیابی و مدیریت نمایید.

صخرهنوردی فعالیتی است دارای ریسک پذیری بالا و خواسته ی مطلوب برای صعود سختتر و نیازمند انجام ریسک های جدید می باشد. این ریسکها می توانند به صورتمخاطرات فیزیکی باشد. مانند سقوط هایی که منجر به مجروحیت می شود و یاریسک های پنهان ذهنی همچون مواجعه با احتمال شکست ، انتقاد و یا حتیسرخوردگی

قبل از تصمیم به هر صعود سعی کنید تا ریسک های احتمالی پیش رو را حدس زده و ارزیابی نمایید.

باتجزیه و تحلیل ریسک ، جلو تر از زمان، بی شک با مخاطرات در صعود مواجهخواهید شد و حداقل این امکان را می یابید تا به اکثر ریسک های اساسی هنگامصعود پاسخ گوید. برای ریسک های ذهنی جهش استراتژی بال های ذهنی را مشاهدهنمایید

5-اعتماد به نفس خود را تقویت نمایید

اساساً میزاناعتماد به نفس شما بر پایه خود پنداره و افکار شما در هر لحظه می باشد.افکار شکست خورده با کارآیی ضعیف در گذشته و کلماتی که با خود به زبان میآوریم مانند من نمی تونم، نمی شه، شاید ، تلاش می کنم و اعتقاد به نفسپایین تر، همه بذرهای شکست انسان می باشند.

بعکس تمرکز بر رویموفقیت های گذشته از طریق تصویرسازی و احساس واقعی فرآیند و شادمانی ناشیاز اعمال مثبت باعث افزایش بسیار زیاد اعتماد به نفس در فرد می گردد.

تصویرسازی روزانه، برای بازیابی برخوردهای مهم و با ارزش گذشته صعود و یا غیرآن بهترین راه بازسازی ، شکل دهی و تقویت اعتماد به نفس به منظور دستیابیبه موفقیت در همه تلاش ها می باشد.

6- تحت هر شرایط و نتیجه ای شاد باشيد

شیوهمنحصر به فرد در میان تمام قهرمانان، انعطاف پذیری آن ها در برابر نتیجههای ضعیف و یا انتقادات می باشد و همچنین اعتقاد راسخ به این که موفقیت درگروه زمان و تلاش و بردباری است

بینش درست به منزله ی ويتامينياست که اغلب جبران کننده ناتوانی، تکنیک و یا حتی دست یابی انسان بهخواسته اش می باشد. من نمی توانم از بیان اهمیت همیشه شاد بودن چشم پوشینمایم.

ما همه به صخره نوردی و صعود روی می آوریم، زیرا دوستداریم فضای بیرون و احساس حرکت بر روی صخره را تجربه نماییم. زيرا كهشادماني را در لحظه پيروزي دوست داريم .

عظیم ترین راز برای صعود بهتر، عشق بی قید و شرط به صعود است

اعتراف به این نکته که هر روز صعود بدون توجه به نتیجه آن روزی بزرگ است و انسان همیشه نتیجه ی مطلوب خود را کسب خواهد نمود.

درطول 25 سال تجربه صخره نوردی ام ، شاید بزرگترین موفقیت را زمانی کسب کردمکه دریافتم تمام مهارت های ذهنی و استراتژی هایی را که در طول خلال صخرهنوردی هایم آموخته ام را می توان به دیگر ساخت های زندگی نیز تقسیم داد.

بندهبراین باورم که فرآیند صعود بیان گر استعارات زندگی است و آن گاه که فردبسیاری از درس ها و مهارت های ذهنی را به دیگر ساخت های زندگی گسترش دهدمی تواند شعله ی موفقیت را در آن جا نیز روشن نمايد. آرزو می کنم کهبهترین صخره نوردی تان را انجام دهید. و روزی تجربه ی شخصی صعود به اورستو كي دو را نیز داشته باشید.

منبع زبان اصلی مقاله که توسط هم طناب ترجمه شده است :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]